Kandidatuppsats

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2FE407

Kod
2FE407
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Företagsekonomi G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 februari 2022
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Kursen ges inom Ekonomie kandidatprogrammet samt som fristående kurs.

Kursplanen är fastställd av styrelsen vid Företagsekonomiska institutionen på delegation av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden.

Behörighetskrav

Behörig är den som är godkänd på 30 hp företagsekonomi A-nivå, 30 hp företagsekonomi B-nivå och 15 hp företagsekonomi C-nivå. Undantag: Student som är antagen till hela C-nivån om 30 hp är behörig om den är godkänd på 30 hp företagsekonomi A-nivå och som följt 30 hp företagsekonomi B-nivå, varav minst 15 hp ska vara godkända.

Mål

De övergripande målen med ett examensarbete är att det skall vara självständigt, integrerande och fördjupande, vilket bygger på att kursdeltagaren utvecklar sin förmåga att göra undersökningar på vetenskaplig grund och genom att utveckla sin framställningsförmåga. Förmågan att utföra undersökningar på vetenskaplig grund innefattar att upptäcka möjligheter, identifiera problem, samla in relevant information, formulera problem och lösa dem med hjälp av vetenskaplig metod. För detta krävs metodologiska kunskaper, förmåga att tänka i termer av modeller - att göra medvetna och explicita förenklingar - och att kunna se och hantera problem från olika perspektiv och utgångspunkter. Med framställningsförmåga avses förmågan att skriva tydliga och intressanta rapporter. I framställningsförmågan ingår också att muntligen presentera och kommentera ett material.

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:

  • förstå olika vetenskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkter i företagsekonomi
  • självständigt och kritiskt granska olika teoretiska och empiriska företeelser
  • upptäcka och hantera problem och möjligheter med utgångspunkt från olika perspektiv och metodologiska referensramar
  • praktiskt genomföra utrednings- och undersökningsarbeten på vetenskaplig grund
  • muntligen och skriftligen framföra argumentation på ett sakligt, intresseväckande och övertygande sätt.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar och seminarier samt handledning som syftar till att deltagarna inom givna förutsättningar och tidsramar får pröva och självständigt välja sätt att identifiera, avgränsa och undersöka problem, samt presentera analysresultat. Arbetet innefattar problematisering, diskussioner om metod- och modellval, informationsinsamling, analys av data, samt löpande muntliga och skriftliga presentationer av arbetet i olika steg fram till slutseminarium, där helheten presenteras och diskuteras.

Undervisning

Kursen ges på svenska. Huvuddelen av kursen utgörs av självständigt arbete i grupp. Undervisningen består av seminarier, föreläsningar och handledning. Det självständiga arbetet skall i normalfallet bedrivas i arbetsgrupper om två personer.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 15 hp.

Kursen examineras främst genom bedömning av slutversionen av uppsatsen och genom bedömning av seminarieinsatser i form av presentation och försvar av uppsatsen, oppositionsarbete och aktivt deltagande i diskussioner. Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. De betygsgrader som används är Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Rätten till handledning upphör vid slutseminariet.

För studenter som fullföljt seminarieserien men som ej erhållit godkänt betyg på uppsatsen finns möjlighet att utan omregistrering lämna in reviderad version av uppsatsen för bedömning vid senare inlämningstillfällen. Har inte seminarieserien slutförts inom kurstillfället, inklusive eventuella kompletteringar i anslutning till detta, måste hela kursen (med alla examinationsmoment) göras om, vilket endast kan ske genom omregistrering på kommande kurstillfällen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar/ersätter bland annat Examensarbete 2FE530, Uppsats STS - företagsekonomi 2FE029 samt delvis Kandidatkurs, Accounting Issues 2FE428, Kandidatkurs, Marknadsföring, organisation och internationellt företagande 2FE429, Kandidatkurs i företagsekonomi - fördjupning med tillhörande metod 2FE979.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin