Bolagsstyrning, masterkurs

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2FE854

Kod
2FE854
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Företagsekonomi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 februari 2022
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Masterprogram i redovisning och finansiering - specialisering Finansiering, Redovisning.

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp med minst 90 hp företagsekonomi samt 15 hp statistik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Mål

Frågor kring företagets bolagsstyrning (Corporate Governance) har under senare år fått ökad betydelse. Området behandlar frågor om hur ansvar och befogenheter (beslutsrätt) fördelas ut i företaget samt vilka incitament och vilken kontroll som utformas i företaget, allt i en strävan efter att skapa en ekonomiskt effektiv verksamhet. Kursdeltagarna utvecklar specifikt:

  • en förståelse för hur bolagsstyrning varierar mellan länder och regioner,
  • en förståelse för hur ägare kan styra och påverka företagsledningen i deras finansiella beslutsfattande,
  • en förståelse för hur olika finansiella beslut relaterar till och påverkas av bolagsstyrning,
  • en förmåga att utvärdera bolagsstyrningssystem och tillämpa teorier om bolagsstyrning i olika sammanhang,
  • en förståelse av hur akademisk forskning skall läsas, förstås och värderas (bedömas),
  • en förmåga att identifiera och formulera frågeställningar inom området och att presentera och leda akademiska diskussioner.

Innehåll

Kursens innehåll relaterar till samspelet mellan bolagsstyrning och företagsledningens finansiella beslut. Följande teman ingår i kursen:

  • Internationella jämförelser av bolagsstyrningssystem
  • Bolagsstyrnings påverkan på finansierings-, utbetalnings- och investeringspolitik
  • Styrelsens roll och sammansättning samt konsekvenser av dessa

En betydande del av lärandet är relaterat till seminarier där deltagarna diskuterar i förväg bestämd litteratur eller bestämda fallstudier.

Studenter uppmuntras att utveckla ett kritiskt förhållningssätt i relation till hur finansiella beslut sker och bör ske. En studiehandledning är tillgänglig för kursens deltagare innan kursen börjar.

Undervisning

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter. Kursen ges på engelska.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 7,5 hp.

Examinationen består av aktiv medverkan i seminarier där både individuella och gruppvisa inlämningsuppgifter ingår, och ett individuellt skriftligt prov. Betyget på hela kursen sätts efter en sammanvägning av de olika examinationsmomenten.

Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Examination som lämnas in efter utsatt tid bedöms inte, om inte särskilda skäl kan styrkas. Eventuella kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen. Om detta inte sker måste hela kursen (med alla examinationsmoment) göras om, vilket endast kan ske genom omregistrering på kommande kurstillfällen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter/överlappar bland annat kurserna International Financial Management 2FE609, 8FE609, 2FE766, Investments and Finance in the Multinational Corporation 2FE832, 8FE832 samt Corporate Governance and Financial Decisions (uppdragsutbildning) 8FE854.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin