Numerisk modellering av atmosfären

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1ME406

Kod
1ME406
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Geovetenskap A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp inklusive 35 hp matematik och 35 hp fysik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva hur atmosfärens rörelsesystem kan simuleras med hjälp av datormodeller
  • redovisa hur rörelseekvationerna  kan approximeras med olika numeriska metoder
  • analysera och beskriva approximationer av atmosfärens fysik som görs i modeller
  • simulera atmosfäriska fenomen och kritiskt analysera utfallet 

Innehåll

Numeriska approximationer av olika termer i rörelseekvationen. Finita differenser, , kartprojektioner, olika koordinatsystem, initial- och randvillkor i modeller. Olika numeriska modeller (, LES, prognosmodeller på mesoskala, regionala och globala klimatmodeller) och vad som karaktäriserar dem. Parametrisering av olika processer.

Undervisning

Föreläsningar, datorövningar, seminarier, hemuppgifter, projektarbete

Examination

Skriftlig examination (4 hp), hemuppgifter och övningar (2 hp), projektarbete (4 hp) .

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin