Biokemi I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB408

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB408
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1F, Kemi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

5 hp inom teknik/naturvetenskap. Genomgången Kemiska principer I/Grundläggande kemi 10 hp, eller Kemins grunder och principer 15 hp, genomgången Organisk kemi 10 hp (kan läsas parallellt),

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • identifiera olika klasser av biomolekyler och strukturer och redogöra för grundläggande samband mellan deras struktur och funktion samt översiktligt beskriva prokaryota och eukaryota cellers organisation
  • beskriva de molekylära principerna för katalys, transport och signalhantering samt energiomsättning i levande celler
  • på ett korrekt och säkert sätt utföra proteinseparationer, proteinanalyser och enzymkinetiska mätningar, utföra grundläggande risk- och säkerhetsbedömningar kopplade till dessa experiment, samt dokumentera experimenten i laboratoriejournaler.
  • förklara biokemiska metoder och begrepp samt muntligt/skriftligt redogöra för experimentella resultat individuellt eller i grupp.
  • förklara den kemiska/biologiska bakgrunden till vardagliga biologiska fenomen samt beskriva biokemins roll i människan, miljön och samhället.

Innehåll

Prokaryota och eukaryota cellers uppbyggnad. Bioenergetik. Biomolekyler. Centrala dogmat. Enzymer: mekanismer, kinetik. Biologiska membraner. Signalöverföring. Översikt av energimetabolism. Kromatografiska och elektroforetiska metoder för rening och analys av biomolekyler.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen (3 hp). Laborationerna inklusive kemiprofil/inlämningsuppgifter (2 hp). Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin