Förstärkningsinlärning

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1RT747

Kod
1RT747
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Bildanalys och maskininlärning A1N, Dataanalys A1N, Datavetenskap A1N, Inbyggda system A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive Sannolikhet och statistik, Linjär Algebra II, Envariabelanalys och en fortsättningskurs i programmering. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara möjligheter och begränsningar inom förstärkningsinlärning,
  • förklara kopplingen mellan förstärkningsinlärning och återkopplade system,
  • analysera relevanta tillämpningar, avgöra om de kan formuleras som förstärkningsinlärningsproblem, och i så fall formellt ta fram en sådan formulering,
  • implementera, använda och utvärdera centrala algoritmer för förstärkningsinlärning,
  • implementera, utvärdera och presentera för kursen relevanta metoder från forskningslitteraturen.

Innehåll

Kursen ger en grundlig introduktion till moderna verktyg för att ta fram, implementera och analysera algoritmer för förstärkningsinlärning. Kursen går igenom Markov-beslutsprocesser, återkopplade system, planering via dynamisk programmering, modellfri prediktion och styrning, avvägning mellan prospektering och exploatering, funktionsapproximationer och policy-gradientmetoder, och berör även djup förstärkningsinlärning. Bland de tillämpningar som diskuteras under kursen finns klassiska reglerproblem som den inverterade pendeln, men även robotik och datorspel.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, datorlaborationer, projekt.

Examination

Kursen examineras kontinuerligt genom muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter (2 hp), redovisning av projekt (2.5 hp), samt genom skriftligt prov (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej ingå i samma examen som 1RT745 Förstärkningsinlärning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin