Hållbar utveckling - synsätt och deras diskurser - en seminarieserie

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MV553

Kod
1MV553
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Genomgången första termin på Masterprogram i hållbar utveckling. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt analysera olika synsätt på hållbar utveckling och skilda ideologier inom miljö-, utvecklings- och hållbarhetsområdet;
  • kritiskt analysera kontroverser, likheter och oenigheter i hållbarhetsdebatten genom att härleda olika ståndpunkter till grundantaganden och synsätt kring människan, naturen, utveckling, teknik och ekonomi;
  • använda en begränad form av diskursanalys för att förstå debatten och praktiska tillämpningar av begreppet hållbar utveckling.

Innehåll

I kursen kommer studenten att lära sig om samhällsvetenskaplig teori för att kritiskt kunna förhålla sig till olika antaganden om hållbar utveckling. Grundantaganden om hur människan, naturen, utveckling, teknik och ekonomi hänger samman analyeras genom att tillämpa diskursanalys. Studenten kommer därigenom att lära sig hur man strukturerar en argumentation genom att använda diskursanalys som verktyg.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra relevanta samhällssektorer. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande och kritisk reflektion. Deltagande vid seminarier och workshops är obligatoriskt. Icke-obligatoriska studiebesök eller motsvarande kan förekomma.

Examination

Studenten examineras genom skriftliga förberedelser inför (1 hp) och aktivt deltagande vid seminarier och workshops (1 hp), samt genom skriftlig redovisning (2,5 hp) och muntlig framställning (0,5 hp) av fördjupningsarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Omexamination av aktivt deltagande sker i första hand genom omseminarium. Om student efter erbjudet omseminarium inte uppnått godkänt på de moment som kräver aktivt deltagande kan examinator även här besluta om en alternativ examinationsform.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin