Kurdiska C

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KD301

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KD301
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 4 mars 2022
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen kan räknas till biområdet Kurdiska i kandidatexamen.

Behörighetskrav

Kurdiska A och minst 22,5 hp från Kurdiska B

Mål

Delkurs 1: Moderna kurdiska skönlitterära texter, sorani (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • läsa moderna kurdiska skönlitterära texter skrivna på sorani
 • översätta moderna kurdiska skönlitterära texter skrivna på sorani till svenska/engelska
 • diskutera texter i deras socio-politiska sammanhang
 • skriva korta författarpresentationer och presentera dessa muntligt
 • analysera grammatiska konstruktioner i texter i ett komparativt perspektiv (sorani-kurmanji)
 • analysera stilistiska drag i texter  
 • redogöra för de viktigaste genrerna i modern sorani-kurdisk litteratur.

Delkurs 2: Moderna kurdiska skönlitterära texter, kurmanji (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • läsa moderna kurdiska skönlitterära texter skrivna på kurmanji
 • översätta moderna kurdiska skönlitterära texter skrivna på kurmanji till svenska/engelska
 • diskutera texter i deras socio-politiska sammanhang
 • analysera grammatiska konstruktioner i texterna i ett komparativt perspektiv (sorani-kurmanji)
 • analysera stilistiska drag i texter
 • redogöra för de viktigaste genrerna i modern kurmanji-kurdisk litteratur.

Delkurs 3: Klassisk kurdisk poesi (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • läsa klassiska kurdiska dikter
 • översätta dikter till svenska/engelska
 • analysera metriken i klassisk kurdisk diktning
 • förklara de viktigaste elementen i den klassiska arabiska versläran, tillämpad på kurdiska
 • redogöra för de viktigaste grammatiska skillnaderna mellan modern och klassisk kurdiska
 • redogöra för sufismens ideologiska roll i den klassiska kurdiska diktningen.

Delkurs 4: Språkvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk (7,5 hp)

Kursen avser att ge en teoretisk och metodisk förberedelse för examensarbete med filologisk inriktning i någon av regionerna Mellanöstern, Central-, Öst- och Sydasien med tillämpning av för respektive region relevant teori på språkvetenskap och sociolingvistik.

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs

 • ha kännedom om grundläggande språkvetenskapliga och sociolingvistiska teorier
 • översiktligt redogöra för metoder i språkvetenskaplig och sociolingvistisk analys
 • ha kännedom om etiska överväganden i samband med datainsamling
 • på ett grundläggande kunna sätt tillämpa språkvetenskaplig/sociolingvistisk metod i en uppsatsförberedande uppgift.

Innehåll

Delkurs 1: Moderna kurdiska skönlitterära texter, sorani (7,5 hp)

Delkurs 2: Moderna kurdiska skönlitterära texter, kurmanji (7,5 hp)

Delkurs 3: Klassisk kurdisk poesi (7,5 hp)

Delkurs 4: Språkvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk (7,5 hp)

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och examinerande moment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för genomförande av kursen.

Examination

Delkurs 1: Moderna kurdiska skönlitterära texter, sorani (7,5 hp)

Kursen har två examinerande moment:

1. fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter;

2. skriftlig sluttentamen

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 2.

Delkurs 2: Moderna kurdiska skönlitterära texter, kurmanji  (7,5 hp)

Kursen har två examinerande moment:

1. fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter;

2. skriftlig sluttentamen

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 2.

Delkurs 3: Klassisk kurdisk poesi  (7,5 hp)

1. fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter;

2. skriftlig sluttentamen

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 2.

Delkurs 4: Språkvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk (7,5 hp)

Kursen tenteras genom inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och en salsskrivning på den gemensamma kurslitteraturen.

För betyget G på hela kursen krävs G på samtliga moment. För betyget VG på hela kursen krävs dessutom att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin