Läkemedelsutveckling

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FK229

Kod
3FK229
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsutveckling A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 25 augusti 2022
Ansvarig institution
Institutionen för läkemedelskemi

Allmänt

Kursen ingår i masterprogrammen i läkemedelsmodellering och läkemedelsutveckling.

Behörighetskrav

150 hp varav 120 hp inom biomedicin, farmaceutisk vetenskap, naturvetenskap och/eller teknik. Tidigare studier ska innehålla kemi 10 hp och farmakologi 7,5 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE

  • beskriva och motivera olika discipliners betydelse och roll i olika faser av läkemedelsutvecklingen.
  • redogöra för beslutspunkter i läkemedelsutvecklingen
  • förklara hur metoder för förutsägelser används för att ta tidiga beslut i läkemedelsutvecklingen.

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA

  • utföra sökningar för att ta fram relevant information vid utvecklingen av ett nytt läkemedel.
  • konstruera, granska och värdera prekliniska och kliniska läkemedelsstudier med övergripande förståelse för syfte, val av tillvägagångssätt, resultat, konklusioner och betydelse.

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

  • Värdera vetenskapliga, etiska, samhälleliga och marknadsmässiga hänsynstaganden av vikt i läkemedelsutvecklingen.

Innehåll

Kursen behandlar de olika faserna i läkemedelsutveckling: Identifiering och optimering av aktiv substans mot vald makromolekylär måltavla, ADME-Tox-profilering, in vivo och in vitro farmakologi, farmaceutisk utveckling, biomarkörer och sjukdomsmodeller, kliniska prövningar, registreringsprocessen, kommersialisering.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, muntliga och skriftliga redovisningar, workshops, diskussionsseminarier samt självstudier av litteratur. Undervisningen kan komma att ges på engelska.

Obligatoriska moment: workshops och litteraturarbete

Examination

Prov sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs, godkänt prov (provkod) och godkänt resultat på litteraturarbetet (provkod). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter och motsvarar kursen 3FK029.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin