Farmaceutisk bioinformatik

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FF275

Kod
3FF275
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsutveckling A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 9 juni 2022
Ansvarig institution
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Allmänt

Internetbaserad version av 3FF508 Farmaceutisk bioinformatik.

Kursen kan ingå som valbar kurs inom apotekarprogrammet.

Behörighetskrav

150 hp varav 120 hp inom biomedicin, farmaceutisk vetenskap, kemi, läkemedelsutveckling, naturvetenskap och/eller teknik.

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

  • beskriva hur bioinformatiska verktyg kan användas inom läkemedelsforskning
  • använda bio- och kemoinformatiska programvaror, t.ex. för sekvens-alignment, 3D-visualisering och struktur-aktivitetsbaserade metoder såsom proteokemometri
  • utföra experimentell design baserat på biovetenskapliga data
  • söka relevant information i biologiska och kemiska databaser
  • beräkna potentiella läkemedels egenskaper (deskriptorer) och korrelera dessa till målproteinsinteraktioner genom bioinformatisk modellering
  • tolka och validera resultat från ovannämnda metoder

Innehåll

Kursen omfattar grunderna till hur bioinformatik kan användas inom farmaci, t.ex. vid utveckling av nya läkemedel. Fokus ligger på förståelse och användande av programvaror snarare än de underliggande matematiska teorierna. Kursen innehåller introduktion och historik till farmaceutisk bioinformatik, biologiska och kemiska databaser, teori och metoder för analys av experimentella data, design av experiment, beräkning av läkemedelskandidaters egenskaper, proteokemometri och virtuell läkemedelsscreening. Färdighetsträning ingår i form av en uppgift med experimentell design.

Undervisning

Kursen är Internetbaserad och sker på halvfart. Undervisningen bedrivs i form av självstudier främst via webbaserad undervisningsplattform, som också utnyttjas för gruppövningar, diskussioner och inlämningsuppgifter. Kommunikation mellan deltagare och lärare sker via webbplatsen samt via e-post. Obligatoriska moment är inlämningsuppgifter, vilket sker via webbplatsen.

Examination

Skriftlig tentamen sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs, förutom godkänd tentamen (2 hp), godkänt resultat på obligatoriska moment (4 hp) samt inlämningsuppgift för experimentell design (1,5 hp). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Ersätter och motsvarar Farmaceutisk bioinformatik 3FF575.

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys 3FF276 då innehållet delvis överlappar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin