Bevarandebiologi

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG318

Kod
1BG318
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 14 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Avklarade kurser om 150 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi. I båda fallen minst 6 hp från endera av fortsättningskurserna Ekologi, 15 hp, eller Limnologi, 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • analysera orsakerna bakom populationers sårbarhet och utdöenderisker
  • tillämpa sårbarhetsanalyser som tar hänsyn till både demografi och genetisk variation i populationer
  • självständigt och kritiskt utvärdera samt muntligt och skriftligt diskutera befintliga bevarandeåtgärder
  • identifiera och diskutera etiska argument som rör bevarandebiologi.

Innehåll

Kursen omfattar teorier och begrepp av betydelse för att kunna skatta hotbilden för växt- och djurpopulationer. Särskild vikt läggs vid effekter av populationsstorlek på demografiska och genetiska processer som påverkar utdöenderisk. Dessa processer inkluderar överlevnad, fekunditet, stokastisk och täthetsberoende demografi, genetisk drift, inavel och naturlig selektion. Kursen fokuserar även på populationsmodeller av relevans för bevarandebiologisk problematik. Under ett projektarbete kommer studenterna att analysera en befintlig bevarandeåtgärd, exempelvis åtgärdsprogram för hotade arter eller miljöer, eller ex-situ bevarandeprogram.

Kursen bygger på studenternas tidigare kunskaper i ekologi och genetik. Progressionen och yrkeslivsanknytningen säkerställs genom ökat djup och självständighet samt vid övningar där studenterna tillämpar kunskaperna i arbete med naturvård och hållbar utveckling.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, diskussionsseminarier, datorlaborationer, räkneövningar, exkursioner, samt ett längre projektarbete. Deltagande i seminarier, datorlaborationer, räkneövningar, exkursioner och projektarbete är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Teori 11 hp; Projekt 4 hp

Teoridelen omfattas av ett skriftligt prov. Projektdelen innefattar aktivt deltagande i projektarbete, exkursioner, seminarier, datalaborationer samt räkneövningar och examineras genom muntliga och skriftliga redovisningar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin