Evolution och utveckling

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG397

Kod
1BG397
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 14 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Avklarade kurser om 150 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi, eller (3) 60 hp geovetenskap, samt genomgången kurs Paleobiologins grunder. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Kursens övergripande syfte är att belysa sammanhangen mellan molekylär mönsterläggning, ontogeni och morfologi i ett evolutionärt perspektiv.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara hur genomiska, utvecklingsbiologiska, morfologiska och paleontologiska data kan sammankopplas i ett fylogenetiskt ramverk för att belysa makroevolutionära frågeställningar
  • använda grundläggande genomiska och utvecklingsbiologiska begrepp som t.ex. paralogi, ortologi, genuttryck, cellpopulationer och "cell fate choice"
  • redogöra för den detaljerade morfologiska strukturen och evolutionen av de exempel som behandlas i kursen
  • kritiskt granska och värdera vetenskapliga uppsatser
  • presentera forskningsresultat och kritiska bedömningar av vetenskapliga publikationer
  • identifiera och strukturerat diskutera etiska aspekter kopplade till djurförsök.

Innehåll

Kursen omfattar exempel från evertebrater och vertebrater, såväl som genomgång av underliggande gemensamma principer, bilateriernas gemensamma kroppsplan och mönsterläggning, huvudets evolution, och de pariga extremiteternas uppkomst och evolution hos vertebrater och leddjur. Dessa frågor behandlas från genomiska, utvecklingsbiologiska, morfologiska och paleontologiska perspektiv, inom ett fylogenetiskt ramverk där frågor som karaktärspolaritet tas i beaktande.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och laborationer.

Examination

Delkurser: Teori 10 hp; Seminarier 2 hp; Laborationer 3 hp

Teorikursen examineras vid en skriftlig tentamen kring grundläggande begrepp och teorier. Seminarierna fordrar aktivt deltagande. Laborationerna fordrar aktivt deltagande samt laborationsrapporter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin