Aktuella forskningsområden inom turkisk lingvistik

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5TU600

Kod
5TU600
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Turkiska språk A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 2 september 2022
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Kandidatexamen med turkiska språk som huvudområde eller kandidatexamen med ett annat språkvetenskapligt ämne som huvudområde.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten för att förtjäna betyget godkänd minst kunna:

- förklara forskningsmetodologins grundprinciper och ett vetenskapligt arbete med hänsyn till turkisk lingvistik;

- redogöra för, analysera och kritiskt granska utvalda vetenskapliga artiklar inom fältet turkisk lingvistik;

- med viss grad av självständighet klart formulera och kritiskt diskutera teoretiska och metodologiska frågeställningar

- muntligen och skriftligt presentera resultaten av det egna arbetet.

Innehåll

Kursen tar upp olika teman från aktuella forskningsområden i turkisk lingvistik, t.ex. morfosyntax i turkiska språk, dokumentation och beskrivning av turkiska språk eller historisk-jämförande turkologi.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings- och examinationsmoment. Studentens egna inlärningsaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kursen har två examinerande moment:

1. fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter;

2. hemtentamen.

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 2.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin