Klinisk farmakokinetik och farmakodynamik

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FB225

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3FB225
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsutveckling A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 25 augusti 2022
Ansvarig institution
Institutionen för farmaci

Behörighetskrav

150 hp varav 120 hp biomedicin, biologi, farmaceutisk vetenskap, kemi och/eller naturvetenskap/teknik. Tidigare studier ska innehålla 7,5 hp farmakokinetik samt 7,5 hp farmakologi.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

* analysera farmakokinetisk (PK) och farmakodynamisk (PD) information i klinisk läkemedelsutveckling.

* bidra vid planering, design och analys av kliniska studier, ur ett PK och PD perspektiv.

* beskriva och tolka olika typer av variabler och parametrar som används för att mäta och modellera läkemedelseffekter.

* förklara för PD-modeller som beskriver sjukdomsförlopp med och utan samtidig läkemedelsbehandling.

* använda för PD-modeller som beskriver sambandet mellan läkemedelsexponering och effekt.

* redogöra för vad en klinisk prövningssimulering är, samt vilken information som krävs för att genomföra en sådan simulering.

* illustrera hur modeller kan bidra till justering av läkemedelsdosering på individnivå.

* muntligen presentera och diskutera resultat, på god engelska, och ge konstruktiv feedback till övriga deltagare

* sammanfatta vetenskapliga artiklar och ett genomfört moment skriftligen, på god engelska, i ett format liknande en vetenskaplig rapport eller publikation

Innehåll

Kursen belyser hur PK och PD information kan användas i klinisk läkemedelsutveckling med fokus på studier relaterade till PK och/eller PD. Kursen omfattar presentationsteknik, simulering av kliniska studier och presentation , modeller för samband mellan läkemedelsexponering och effekt, modeller för sjukdomsförlopp, PK och PD aspekter på studiedesign samt klinisk prövningssimulering.

Undervisning

Kursen förutsätter heltidsstudier. Huvuddelen av arbetet sker i grupp (2-8 studenter per grupp, beroende på workshop och studentantal).

Undervisningen består av föreläsningar, workshops och demonstrationer/övningar av mjukvaror. Varje workshop är en större uppgift som rapporteras gemensamt i grupp eller redovisas skriftligen individuellt.

Obligatoriska moment:

Vissa på förhand angivna föreläsningar, samt aktivt deltagande i workshops.

Examination

Under kursens gång genomförs fortlöpande examinationer. Kursen är indelad i fem delar som examineras med muntliga presentationer (3 st á 1.0 hp och 1 st á 2.5 hp) och en skriftlig rapport (1 st á 2.0 hp). Möjlighet till att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Omprov anordnas vid behov.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Ersätter och motsvarar tidigare kurs 3FB053 eller 3FB625, Klinisk farmakokinetik och farmakodynamik, fortsättningskurs C.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin