Fysikalisk karakterisering av berggrunden

2 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GE065

Kod
1GE065
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Geovetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 1 november 2022
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

180 hp inklusive 1) 75 hp fysik och matematik, 2) 45 hp geovetenskaper och 15 hp fysik eller matematik och antingen Prospekterings- och miljöinriktad geofysik eller både Geofysiska metoder med tillämpningar och Statistik för geovetare eller 3) 45 hp fysik och matematik och Geoteknik och byggnadsgeologi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • jämföra teorierna för traditionella och icke-traditionella metoder för bergspänningsmätningar,
  • utvärdera bergspänningsdata (traditionella och icke-traditionella metoder),
  • använda bergmassans fysikaliska- och mekaniska egenskaper vid analys av bergspänningar.

Innehåll

Kursen fokuserar i huvudsak på bergspänningar och hur dessa mäts och analyseras. Studenterna kommer att få träning i traditionella spänningsmätningsmetoder (hydraulisk injektering, överborrning) som används i Sverige för att bestämma dimensionerande laster för olika typer av underjordsanläggningar, men också mer icke-traditionella metoder som kan tillämpas på större djup (spänningsinducerade utfall i borrhål). Studenterna kommer också att lära sig om hur bergmassans fysikaliska- och mekaniska egenskaper mäts och integreras i analys av bergspänningar.  Den sista delen av kursen behandlar hur punktmässiga mätningar som erhålls från olika metoder används för att beskriva spänningstillståndet i en bergvolymen och/eller underjordsanläggningen. Mätosäkerheter behandlas också inom detta sammanhang, samt diskussion om vidare användning av förvärvade data inom numeriska analyser.

Undervisning

Föreläsningar, inlämningsuppgifter, problemlösning.

Examination

Inlämningsuppgifter (1 hp) och skriftlig tentamen (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin