Läkemedelsformulering

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FG203

Kod
3FG203
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap A1N, Kemi A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 5 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Allmänt

Ersätter och motsvarar 3FG101.

Behörighetskrav

Genomgången Galenisk farmaci

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för karakteriseringsmetoder för partiklars fastfas-struktur, storlek, form, porositet och porstruktur
  • redogöra för metoder för karakterisering av pulvermaterials mekaniska egenskaper och komprimeringsegenskaper
  • designa system för kontrollerad/optimerad frisättning och absorption av läkemedel
  • konstruera stabila och optimerade formuleringar av proteinläkemedel
  • visa förmåga till skriftlig vetenskaplig framställning

Innehåll

Kursen utgår ifrån grundläggande kunskaper inom den galeniska farmacin och breddar och fördjupar kunskaperna vad gäller formulering och tillverkning av fram för allt fasta beredningar i syfte att förbereda studenterna för experimentellt vetenskapligt arbete och industriell farmaceutiskt verksamhet inom detta delområde av den galeniska farmacin. I kursen behandlas följande lärostoff:

Karakterisering av fasta materials fysikaliska egenskaper: Fastfasanalys, partikelstorleksanalys och partikelstatistik, formanalys och formfaktorer, yt- och porstorleksanalys, analys av mekaniska egenskaper, kraftöverföring vid och modellering av komprimeringsprocessen.

Formuleringsprinciper för kontrollerad/optimerad frisättning och absorption av läkemedel:

System för nasal, pulmonär och transdermal läkemedelsadministrering samt grundläggande fysiologiska aspekter för läkemedelsformulering.

Formulering, stabilisering och frystorkning av proteinläkemedel samt optimerad administrering av dessa.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier. Dessutom genomförs litteraturarbete och studiebesök.

Obligatoriska moment:

Studiebesök och litteraturarbete.

Examination

Prov sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs förutom godkänt prov (provkod), godkänt resultat på litteraturarbete samt deltagande på studiebesök (provkod). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

För höstterminens kurs ges omprov i januari och för vårterminens kurs ges omprov i augusti.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin