Akademisk kinesiska

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5KN700

Kod
5KN700
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kinesiska A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 2 september 2022
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Kandidatexamen i eller uppfyllt kraven för kandidatexamen i kinesiska.

Mål

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

kunskap och förståelse

  • läsa och förstå vanliga element från det klassiska skriftspråket i modern akademisk text.

färdighet och förmåga

  • med hjälp av lexikon läsa, analysera och översätta texter på modern akademisk kinesiska till svenska
  • leda och delta i diskussion på kinesiska kring ett ämne relaterat till text skriven på modern akademisk kinesiska
  • på kinesiska muntligt och skriftligt sammanfatta text skriven på modern akademisk kinesiska.

värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt använda och ta ställning till text skriven på modern akademisk kinesiska.

Innehåll

Kursen består av läsning, analys och översättning av texter inom olika områden skrivna på modern akademisk kinesiska samt muntliga och skriftliga övningar och diskussioner kring de lästa texterna.

Undervisning

Undervisningen består av övningar och examinerande moment. I kursen ingår skriftliga och muntliga redovisningar. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen och det krävs närvaro och aktivt deltagande vid kursens samtliga undervisningstillfällen.

Examination

Kursen examineras genom fortlöpande muntliga redovisningar av i förväg genomförd översättning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan till exempel vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande mment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin