Datorarkitektur I

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1DT016

Kod
1DT016
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 januari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

En fortsättningskurs i programmering, t.ex. Programmeringsteknik II.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • redogöra för hur moderna datorsystem är uppbyggda, inklusive detaljer om minnesorganisation, virtuellt och fysiskt minne samt minnesteknologi,
  • redogöra för principerna för konstruktion av instruktionsuppsättningar
  • övergripande beskriva vad som sätter begränsningar för datorsystem avseende bandbredd,

    effektförbrukning och kylning,

  • redogöra för hur datorsystem interagerar med omvärlden genom in- och utmatningssystem samt avbrott,
  • skriva enklare program i assemblerspråk för att styra ett datorsystem och dess interaktion med omvärlden.

Innehåll

Von Neumannmodellen för datorsystem. Maskininstruktioner och adressering. CPU:n, pipeline teknik, styrenheten: mikroprogrammering. Minnen, teknik och struktur. In- och utmatning, avbrottssystem, direkt minnesaccess. Yttre enheter och anpassningskretsar. Assemblerprogrammering. Orientering om alternativa arkitekturer.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Det teoretiska momentet som omfattar 4,5 hp examineras med skriftliga tentamen och uppgifter och det praktiska momentet som omfattar 3 hp examineras med uppgifter. Den skriftliga tentamen är på plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin