Konstruktion av trådlösa gränssnitt för inbyggda system

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TE748

Kod
1TE748
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 20 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för elektroteknik

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Elektronik I, Elektromagnetism II och en av kurserna Tillämpad analog elektronik och Analog elektronik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för de ingående delarna i det trådlösa gränssnittet utgående från ett blockschema,
  • dimensionera anpassningsnät för aktiva och passiva komponenter i RF-delen av inbyggda system med hjälp av kretsmodeller och Smith-diagram,
  • redogöra för olika typer av enskilda antenner och gruppantenner,
  • beräkna brustemperatur och brusfaktor för passiva komponenter och förklara hur dessa begrepp kommer in i ett blockschema eller för en diskret komponent i radiodelen i ett gränssnitt,
  • beskriva konstruktionen av några olika typer av förstärkare och avancerade blandare,
  • konstruera, realisera och utvärdera ett trådlöst gränssnitt bestående av antenn, förstärkare och blandare.

Innehåll

Historien bakom inbyggda system och Internet of Things. Transmissionsledningsteori. Smith-diagrammet. Olika typer av planara ledningar som Stripline och Microstripline. Förluster och dämpning i transmissionsledningar. Impedans och Spridningsmatriserna. Metoder för impedansanpassning. Resonatorer. Olika typer av passiva mikrovågskomponenter inklusive hybrider. Brus i mikrovågskomponenter och brusfaktor. Antennteori. Friis transmissionsekvation. Design av antennarrayer. Planara antenner och trådantenner. Konstruktion av medeleffekts- och lågbrusförstärkare. Konstruktion av några olika typer av avancerade blandare. Tillverkning av integrerade kretsar (MIC och MMIC) för mikrovågsområdet

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och konstruktionsuppgifter.

Examination

Skriftlig och muntlig examination vid kursens slut (4 hp), laborationer (0.5 hp) och redovisning av konstruktionsuppgifter (0.5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE719, Trådlösa gränssnitt för inbyggda system och andra tillämpningar.

Kursen kan ej heller ingå i samma examen som 1FA359, Kretskortskonstruktion med ECAD-verktyg II.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin