Robotmekanik

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TE752

Kod
1TE752
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 20 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för elektroteknik

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Reglerteknik I, Elektronik I, Tillämpad mekanik II/Mekanik III, Beräkningsvetenskap för dataanalys, Transformmetoder, Linjär algebra II. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • översiktligt redogöra för vanliga problemställningar för robotar och robotik, inklusive specifika problemställningar för mobila robotar,
  • analysera kinematik och dynamik för industrirobotar och mobila robotar m.h.a. experiment och simuleringar,
  • översiktligt redogöra för olika typer av sensorer och aktuatorer för robotar,
  • programmera robotsystem och analysera styrsystem för robotar,
  • översiktligt redogöra för tillkommande problemställningar för mobila robotar,
  • analysera olika metoder för rörelsestyrning, positionering och navigering,
  • redogöra för hur seende kan introduceras hos robotar och maskiner,
  • översiktligt redogöra för basala robotelement såsom leder och axlar,
  • genomföra simuleringar och experiment samt muntligt och skriftligt redovisa resultaten.

Innehåll

Introduktion till robotar och robotik. Kinematik och dynamik för robotarmar och mobila robotar, variabler för att beskriva stelkroppsrörelse inom robotik. Introduktion till sensorer och aktuatorer för robotar. Programmering av robotsystem och analys av styrsystem för robotar. Multifysikaliska robotsimuleringssverktyg (robotstudios). Introduktion till mobila robotar. Rörelsestyrning. Metoder för positionering och navigering. Seende robotar och maskiner. Presentationsteknik.

Undervisning

Föreläsningar, lektionsövningar, laborationer. Gästföreläsning eller studiebesök som illustrerar aktuell utveckling inom robotik.

Examination

Skriftlig och muntlig laborationsrapport (1 hp), kamratgranskning av rapport (1 hp), skriftlig tentamen (3 hp).

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE783 Robotteknologi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin