Kurdiska B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KD202

Kod
5KD202
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 september 2023
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen tillhör biområdet Kurdiska.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6

Mål

Delkurs 1: Introduktionskurs i nordkurdiska (kurmanji) (15 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • redogöra för de grundläggande begreppen inom allmän fonologi, morfologi, syntax och semantik i vedertagen lingvistisk terminologi
 • redogöra för kurmanji-dialektens utbredning och ställning inom de kurdiska dialekterna
 • beskriva huvuddragen i kurmanji-kurdiskans ortografi, fonologi och elementära morfosyntax med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi
 • läsa elementära texter på kurmanji-kurdiska med ett för en modersmålstalare begripligt uttal
 • ta ut satsdelar och analysera ordformer i elementära kurmanji-kurdiska texter med hjälp av lexikon
 • översätta enkla kurmanji-kurdiska skönlitterära texter till svenska.

Delkurs 2: Kurdiska texter, kurmanji (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • läsa enkla kurdiska skönlitterära texter högt
 • översätta enkla kurdiska skönlitterära texter till svenska
 • i textläsningen tillämpa elementär kurdisk morfosyntax (form- och satslära)
 • förstå enkla idiomatiska uttryck på kurdiska och översätta dem till svenska
 • analysera moderna texter utifrån den sociopolitiska miljö de tillkommit i
 • stilistiskt analysera enkla kurdiska skönlitterära texter.

Delkurs 3: Kurdisk litteratur (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • översiktligt redogöra för den kurdiska litteraturens utveckling i dess historiska kontext från ca. 1500 e.Kr. och framåt (både kurmanji- och sorani-litteratur)
 • redogöra för klassiska kurdiska diktares liv och litterära verk
 • beskriva framväxten av den moderna kurdiska prosan inom både journalistik och skönlitteratur
 • redogöra för moderna kurdiska författarnas liv och litterära verk
 • analysera den kurdiska litteraturens roll i dagens kurdiska samhälle
 • kortfattat redogöra för kurdisk litteratur i exil och exillitteraturens roll för det kurdiska skriftspråkets utveckling och standardisering.

Innehåll

Delkurs 1: Introduktionskurs i nordkurdiska (kurmanji) (15 hp)

Kursen behandlar kurmanji-kurdiskans skriftsystem, ljud- och formlära samt grundläggande syntax. Kursens syfte är vidare att ge grundläggande färdigheter i kurdiskt uttal, ortografi och grammatik, samt i översättning av elementära meningar till och från kurdiska och enkla skönlitterära texter från kurdiska till svenska. Vidare innehåller den ett moment av strukturell jämförelse mellan varianter av kurdiska samt kurdiska och huvudspråket.

Delkurs 2: Kurdiska texter, kurmanji (7,5 hp)

Att läsa, översätta och analysera valda kurdiska moderna litterära och sakprosa texter.

Delkurs 3: Kurdisk litteratur (7,5 hp)

Föreläsningar och litteraturseminarier där Kurdisk litteratur (läst i engelsk eller svensk översättning) diskuteras.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och examinerande moment.

Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Delkurs 1: Introduktionskurs i nordkurdiska (kurmanji) (15 hp)

Examinationen består av tre moment

 • godkänt på minst 50% av veckouppgifterna (betygsskala U/G/VG)
 • löpande muntlig examination/muntlig sluttentamen (betygsskala U/G/VG)
 • skriftlig sluttentamen (betygsskala U/G/VG)

För G på delkursen krävs G på samtliga moment, för VG på delkursen krävs VG på samtliga moment.

Delkurs 2: Kurdiska texter, kurmanji (7,5 hp)

Examination sker i form av en skriftlig sluttentamen (betygsskala U/G/VG).

Delkurs 3: Kurdisk litteratur (7,5 hp)

Delkursen har två examinerande moment

 1. muntliga redovisningar (betygsskala U/G/VG)
 2. hemskrivning skriftligt slutprov (betygsskala U/G/VG)

För G på delkursen krävs G på båda momenten, för VG krävs VG på båda momenten.

För betyg VG för hela kursen krävs VG på 22.5 hp

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen tillsammans med Introduktionskurs till nordkurdiska (kurmanji) (5KD122).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin