Öppen fördjupningskurs i beräkningsvetenskap II

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TD326

Kod
1TD326
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1F, Tillämpad beräkningsvetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive 30 hp matematik och 20 hp datavetenskap där Beräkningsvetenskap III , Beräkningsvetenskap för partiella differentialekvationer ska ingå. Vidare krävs en av institutionen godkänd plan över kursgenomförandet. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Syftet med denna kurs är att ge möjlighet till sådan fördjupning inom beräkningsvetenskap som inte täcks i det ordinarie kursutbudet. Det kan t.ex. ske genom studier av forskningsrapporter, böcker, genom ett individuellt projekt eller genom att följa en kurs inom forskarutbildningen.

I de fall då innehållet består av studier av forskningsrapporter, böcker och individuellt projekt gäller följande mål:

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • tillgodogöra sig nytt material på avancerad nivå genom betydande andel självstudier
  • sammanfatta och utvärdera innehållet i det valda specialområdet
  • identifiera, införskaffa och använda nyckelkunskap associerad med uppgiften
  • integrera, generalisera och kombinera tidigare tillägnad kunskap inom området tillämpad beräkningsvetenskap

I de fall då innehållet består av att följa en kurs inom forskarutbildningen ska studenten uppfylla de mål som gäller för forskarutbildningskursen.

Innehåll

Det exakta innehållet fastställs vid varje enskilt tillfälle. Innehållet ska vara på fördjupningsnivå inom något delområde av beräkningsvetenskap. Här avses beräkningsvetenskap i vid mening; tillämpningar inom t.ex. fysik, biologi, kemi passar i kursen förutsatt att de har en beräkningsteknisk inriktning.

Undervisning

Fastställs vid varje enskilt kurstillfälle.

Examination

Lämplig examination beror av innehållet och fastställs av examinator vid varje enskilt kurstillfälle. De examinationer som förekommer är skriftlig tentamen, muntlig examination av innehåll i bok eller forskningsrapport och/eller implementation och undersökning av numeriska metoder och egenskaper hos dessa metoder.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursens innehåll (i form av titel) och examinator registreras i UPPDOK för varje enskild registrering. Denna kurs skiljer sig från 1TD322 Öppen fördjupningskurs I, 5 hp enbart ifråga om omfattning, och inte ifråga om nivå. Båda kurserna kan räknas i examen förutsatt att innehållet inte överlappar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin