Mjuka ytor och kolloidala system

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB311

Kod
1KB311
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N, Materialvetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp med 30 hp kemi. 5 hp fysikalisk kemi eller Materialkemi 10 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamenuppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för och reflektera kring fasrelationer och fasstruktur i självassocierade lipid- och surfaktantsystem
  • redogöra för och reflektera kring termodynamiska, elektrostatiska och mekaniska aspekter på kolloidala lösningars stabilitet
  • analysera och tolka resultat från några vanligt förekommande tekniker för att studera struktur, växelverkan och dynamik i kolloidala lösningar
  • resonera muntligt och skriftligt kring yt- och kolloidkemiska problemställningar
  • beskriva och reflektera kring hur självassocierade kolloidala system kan utnyttjas för tekniska tillämpningar inom material-och läkemedelsområdet

Innehåll

Självassocierande lipid- och surfaktantsystem, fasrelationer och fasstruktur, flytande kristallina faser. Miceller, vesiklar och biologiska membran. Statisk och dynamisk ljusspridning, elektronmikroskopi. Kolloidala lösningar, sterisk stabilisering, ytkrafter och polymeradsorption. Tekniska tillämpningar av -självassocierade och kolloidala system.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, seminarier/projekt, laborationer och demonstrationer.

Examination

Skriftligt teoriprov anordnas i slutet av kursen. Godkänt seminariearbete samt godkänt laboratoriearbete krävs för att kursen skall godkännas. Skriftligt teoriprov motsvarar 3hp, seminarieredovisning 1hp och laborationer 1hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av teoriprovet, seminarieredovisningen och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej ingå i samma examen som Yt- och kolloidkemi, 7,5 hp

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin