Vågor och optik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA522

Kod
1FA522
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 20 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

60 hp inom teknik/naturvetenskap. En av kurserna Mekanik II, Elektriska transmissionssystem, Mekanik KF, Tillämpad mekanik I. Elektromagnetism I eller Elektromagnetism eller Elektroteknikens grunder III: Fältteori ska vara genomgången eller läsas parallellt.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för fundamentala storheter för vågor och optik.
  • identifiera, illustrera och förklara fysikaliska koncept och begrepp inom vågor och optik.
  • beskriva och diskutera tekniska tillämpningar av enklare optiska instrument.
  • visa analytisk problemlösningsförmåga genom att använda lämpliga modeller, antaganden och approximationer samt kunna bedöma resultatens rimlighet
  • planera och genomföra ett enklare laborationsexperiment samt muntligt och skriftligt redovisa resultaten

Innehåll

Mekaniska/akustiska vågor: vågfunktioner, vågekvationen, superposition, stående vågor, svävningar, mekaniska vågor i olika medier, Dopplereffekten. 

Elektromagnetiska vågor och optik: Maxwells ekvationer, vågfunktioner för planvågor, vågekvationer för E och B-fält för propagerande vågor. Elektromagnetiska vågors utbredning med reflektion, brytning, dispersion och fashastighet. Optiska fenomen som polarisation, dubbelbrytning, koherens, interferens och Frauenhoferdiffraktion. Orientering om strålkällor och strålningens växelverkan med jordens atmosfär. 

Geometrisk optik: Spegling i sfäriska ytor, beräkning av strålgångar i tunna linser. Orientering om optiska instrument.

Laborationer inom polarisation, vågoptik och stråloptik.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och projektarbete. Deltagande i laborationer och med dessa integrerad undervisning är obligatoriskt. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Skriftligt prov vid kursen slut (4 hp). Skriftlig och muntlig redovisning av laborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin