Programmering av inbyggda system

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DT106

Kod
1DT106
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1F, Inbyggda system A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 17 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive Datorarkitektur och Operativsystem. Genomgången Realtidssystem. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenterna kunna:

  • Utveckla låg-nivå inbyggd programvara med hjälp av högnivåspråk som t.ex. C.
  • Förklara de viktigaste egenskaperna hos realtidsoperativsystem och deras användning i inbyggda program.
  • Använda programmerings mönster där hänsyn tas till begränsningar hos inbyggda makinvaruplattformar, som t.ex. minnesstorlek, processcykler och bandbredd.
  • Förklara grundläggande mekanismer för feltolerans och felåterhämtning.
  • Förklara grundläggande tillvägagångssätt för validering av funktionalitet hos inbyggda system.

Innehåll

Kursen täcker in följande områden: utvecklingsmiljöer för inbyggda programvara, resursmedveten programmering, maskinnära programmering, utveckling av multi-trådad programvara, inter-processkommunikation med delade minnen och meddelandeöverföring, programmering baserad på realtidsoperativsystem, felsökning och testning, feltolerans, felåterhämtning och felhantering

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, inlämningsuppgifter och laborationer.

Examination

Kursen examineras med tentamen och uppgifter. Det teoretiska momentet omfattar 3 hp och det praktiska momentet omfattar 2 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin