Programmering av inbyggda system, projekt

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DT108

Kod
1DT108
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1F, Inbyggda system A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 17 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive Datorarkitektur samt Operativsystem. Genomgången Realtidssystem. Genomgången Programmering av inbyggda system. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenterna kunna:

  • utveckla inbyggd programvara av hög kvalitet med hjälp av högnivåspråk som t.ex. C,
  • utveckla inbyggda system baserat på realtidsoperativsystem,
  • utveckla programvara på inbyggda maskinvaruplattformar där hänsyn tas till begränsningar som t.ex. minnesstorlek, processcykler och bandbredd,
  • utveckla korrekt och effektiv programvara med hjälp av felsökning och testverktyg.

Innehåll

Projektarbete i grupper som täcker in följande områden: utvecklingsmiljöer för inbyggda programvara, resursmedveten programmering, maskinnära programmering, utveckling av multi-trådad programvara, inter-processkommunikation med delade minnen och meddelandeöverföring, programmering baserad på realtidsoperativsystem, felsökning och testning, feltolerans, felåterhämtning och felhantering.

Undervisning

Projekt.

Examination

Skriftlig och muntlig redovisning av projekt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin