Examensarbete E i bildanalys och maskininlärning

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MD038

Kod
1MD038
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Bildanalys och maskininlärning A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Kandidatexamen, samt därutöver kurser i bildanalys och maskininlärning om minst 45 hp på avancerad nivå genomgångna, inklusive Projekt i mjukvaruutveckling inom bildanalys och maskininlärning (15 hp) och ytterligare 7,5 hp inom en av de möjliga fördjupningarna i bildanalys. Följande kurser avklarade: Introduktion till bildanalys eller Datoriserad bildanalys I, Statistisk maskininlärning, Djup maskininlärning för bildanalys, Data, etik och rätt. 7,5 hp inom en av de möjliga fördjupningarna i bildanalys och maskininlärning avklarade. Kursen kan endast genomgås efter för examensarbetet erforderliga kurser på avancerad nivå. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • visa på djupa kunskaper inom en självvald del av huvudområdet bildanalys och maskininlärning;
  • på ett kritisk sätt avgränsa ett vetenskapligt problem, planera en vetenskaplig undersökning av problemet, identifier delproblem, välja lämpliga metoder, utföra undersökningen, tolka och värdera resultaten, samt i förekommande fall kunna generera testbara hypoteser för att förklara gjorda observationer allt inom givna tidsramar;
  • visa sådan färdighet som fordras för att arbeta självständigt i kvalificerad verksamhet, nyttjande kompetens från ämnesområdena maskininlärning och bildanalys;
  • söka och på ett kritiskt sätt tolka, utvärdera, sammanställa och bruka relevant vetenskaplig litteratur;
  • redovisa sina resultat på ett korrekt och bra språk för olika målgrupper såväl i vetenskaplig som i populärvetenskaplig form;
  • utvärdera en lösning till ett komplext bildanalysproblem, såväl med avseende på tekniska som sociala och etiska aspekter;
  • ge konstruktiv kritik till andras texter inom huvudområdet;
  • identifiera egna behov för ytterligare kunskap inom maskininlärning och bildanalys samt ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling.

Innehåll

Ett självständigt arbete genomförs, där kunskaperna från tidigare genomgångna kurser tillämpas. Arbetet genomförs under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt.

Undervisning

Undervisningen utformas individuellt beroende på projektets inriktning. Handledning ges individuell eller i grupp.

Examination

För godkänt betyg fordras en godkänd muntlig och skriftlig presentation av examensarbetet. Den skriftliga presentationen ska bestå av en vetenskaplig rapport, en populärvetenskaplig sammanfattning och en sammanfattning på engelska. För att bli godkänd ska studenten också ha opponerat på ett annat examensarbete inom bildanalys och maskininlärning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin