Examensarbete i slaviska språk F (master)

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5RY028

Kod
5RY028
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Slaviska språk A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 4 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-11-08.

Behörighetskrav

Kandidatexamen i något slaviskt språk samt 22,5 hp i slaviska språk på avancerad nivå

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

- självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning

med höga anspråk på ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt

- ha mycket goda kunskaper inom det språk- resp. litteraturvetenskapliga

ämnesområde som masterarbetet behandlar.

Innehåll

Kursen består av:

Examensarbete (30 hp)

Ett självständigt arbete över ett tema inom slavisk språk- eller litteraturvetenskap. Arbetet redovisas i form av en uppsats på svenska eller huvudspråket omfattande 50-60 sidor. Om uppsatsen skrivs på svenska, ska en sammanfattning på huvudspråket till ett omfång av 1-2 sidor ingå. Höga krav ställs såväl på innehåll som på ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt.

Undervisning

Arbetet med den självständigt utförda uppgiften inleds med obligatoriska seminarier och avslutas med ett seminarium där arbetet redovisas och ventileras. Under terminens gång anordnas regelbundna genomgångar med handledaren.

Försvar av det egna arbetet är obligatoriskt.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning

i slavisk språkvetenskap eller litteraturvetenskap med höga krav på ett

vetenskapligt arbets- och förhållningssätt.

Under kursens gång ska studenten uppnå följande:

- god förtrogenhet med och kritisk överblick över ett ämnesområde

- god förmåga till teoretisk och metodisk reflexion

- mycket god förmåga till informationssökning inom språk- resp.

litteraturvetenskap

- stor självständighet i utarbetandet av frågeställningar, i genomförandet av en

analys och i presentationen av forskningsresultat

- omfattande behärskning av de formella krav som gäller för en vetenskaplig

framställning

Examination

Vid betygsättningen bedöms såväl innehållet som förmågan till ett vetenskapligt arbetssätt samt den formella och språkliga gestaltningen. Hänsyn tas även till opposition och försvar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin