Konstruktionsmaterial

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE606

Kod
1TE606
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 1 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c/Matematik D

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande samband mellan struktur och egenskaper för metalliska, keramiska, polymera material samt kompositer,
  • göra kvalitativa jämförelser mellan material och ange användningsområden för de vanligaste tekniska materialen i de olika materialklasserna,
  • tolka och använda binära fasdiagram,
  • redogöra för vilka mekanismer som ligger till grund för härdning av metaller,
  • redogöra för olika provningsmetoder av material,
  • redogöra för hållbarhetsaspekter kopplade till materialval.

Innehåll

Materials uppbyggnad och deformationsmekanismer. Samband mellan atombindningar, mikrostruktur och makroskopiska egenskaper. Fasdiagram. Materialprovning. Elastisk och plastisk deformation, härdningsmekanismer, sprickinitiering, brott, utmattning och kryp. Egenskaper och användningsområden för tekniska material inom alla materialklasser: metaller, polymerer, keramer och kompositer. Hållbarhetsaspekter kopplade till materialval.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, studiebesök och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp). Laborationsrapporter (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE758 Materialvetenskap för medicinsk teknik.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin