Metod i Förintelse- och folkmordsstudier

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5HG018

Kod
5HG018
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Historia A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 19 oktober 2022
Ansvarig institution
Historiska institutionen

Allmänt

Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet, ansvarar för kursen.

Behörighetskrav

Kandidatexamen

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • värdera de på kursen behandlade metodernas relevans för att besvara olika forskningsfrågor
  • redogöra för forskningsetikens grunder
  • redogöra för den strukturerade komparationens logik
  • diskutera källkritikens grunder och tillämpa källkritiska resonemang på primärkällor
  • redogöra för fältarbetets grunder och förutsättningar, med särskild tonvikt på olika former av intervjuteknik och etiska aspekter
  • utföra en grundläggande innehållsanalys med hjälp av mjukvara för kvalitativ dataanalys
  • redogöra för skillnaden mellan deskriptiva och analytiska statistiska metoder, samt kunna tolka grundläggande regressionsmodeller
  • tillämpa fördjupade färdigheter i valfri kvalitativ eller kvantitativ metod

Innehåll

Kursen syftar till att fördjupa studenternas kunskaper och färdigheter i de centrala metoder som används inom det tvärvetenskapliga forskningsfältet Förintelse- och folkmordsstudier. I kursen behandlas de kvalitativa som kvantitativa metoder som är vanligt förekommande inom det humanistiskt-samhällsvetenskapliga området och en viktig del i arbetet består i praktiska övningar. Studenten kommer även att få möjlighet till fördjupande kunskaper i valfri metod.

Undervisning

Undervisningen består av seminarier.

Examination

Studenternas examineras genom fullgörande av skriftliga och muntliga uppgifter. De studenter som inte fullgjort enstaka obligatoriska uppgifter ges möjlighet att senast vid terminens slut komplettera dessa. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin