Öppen fördjupningskurs i materialteknik

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TM137

Kod
1TM137
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Materialteknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 70 hp inom ämnena fysik, kemi, materialvetenskap och/eller materialteknik samt 20 hp inom matematik. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • använda tidigare kunskaper inom materialteknikämnet för att planera egna studier inom en del av materialtekniken,
  • sammanfatta och utvärdera tillägnad kunskap inom ett valt specialområde inom materialteknik,
  • integrera, generalisera och kombinera tidigare tillägnad kunskap inom området materialteknik,
  • kommunicera vetenskapliga resultat skriftligt och muntligt.

Innehåll

Syftet med denna kurs är att ge studenter möjlighet till sådan fördjupning inom materialteknik som inte täcks av det ordinarie kursutbudet på masterprogrammet i materialteknik. Fördjupningen sker genom egna studier av forskningsrapporter och annan akademisk litteratur.

Kursinnehåll ska vara på fördjupningsnivå och specificeras i samråd med programsamordnare och studievägledare med hänvisning till en viss inriktning i masterprogrammet i materialteknik.

Undervisning

Självstudier. Handledning av litteraturstudie.

Examination

Skriftlig rapport och muntlig presentation av litteraturstudie.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin