Fördjupningskurs i immunologi, genetik och patologi

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3MG013

Kod
3MG013
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 17 januari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Behörighetskrav

120 hp från biologi-, biomedicin-, läkarprogram, Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik eller liknande, innehållande kurser i kemi/biokemi om 30 hp och cell- och molekylärbiologi innehållande genetik om 30 hp.

Mål

Efter kursen skall studenten kunna

Kunskap och förståelse

  • beskriva den teoretiska bakgrunden till det planerade vetenskapliga projektet
  • redogöra för metoder som används inom projektets ämnesområde.

Färdigheter och förmågor

  • självständigt planera och genomföra vetenskapliga experiment inom ämnesområdet.
  • självständigt sammanställa, kritiskt analysera och värdera vetenskaplig information inom forskningsfältet inklusive erhållna resultat.
  • söka, tolka och sammanställa relevant vetenskaplig litteratur.
  • muntligt och skriftligt redovisa de uppnådda resultaten på ett korrekt språk i vetenskaplig form.
  • kommunicera och diskutera teorier och forskningsresultat inom ämnesområdet med seniora forskare.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • tillämpa ett vetenskapligt och etiskt arbetssätt inom ämnesområdet.
  • visa på utvecklad förmåga att arbeta i ett interdisciplinärt och internationellt team inom forskning.

Innehåll

Kursen omfattar en experimentell studie samt studier av relevant vetenskaplig litteratur. Projektet genomförs under individuell handledning i nära anslutning till pågående forskningsprojekt i en forskargrupp vid institutionen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av laborativt arbete och självstudier under handledning. Dessutom ingår aktivt deltagande vid seminarier som anknyter till projektets ämnesinriktning, efter överenskommelse med handledare. Kursen kan ges på engelska.

Examination

För godkänd kurs krävs godkänd muntlig redovisning i seminarieform inom forskargruppen samt godkänd skriftlig rapport. Den skriftliga rapporten ska utformas som ett vetenskapligt arbete som ska godkännas av examinator. 

Betyget sätts av examinator efter samråd med handledaren.

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin