Fackspråk, terminologi och översättning

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5NS252

Kod
5NS252
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Skandinavistik A1N, Svenska A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 24 januari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen med svenska, nordiska språk eller svenska som andraspråk som huvudområde.

Mål

Kunskap och förståelse

​Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  • redogöra för och diskutera typiska strukturella, stilistiska och funktionella drag i några olika typer av fackspråk och facktexter
  • redogöra för terminologilärans grunder,
  • redogöra för och diskutera typiska svårigheter vid facktextöversättning

​Färdighet och förmåga

​Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  • använda principerna för terminologiskt utredningsarbete

​Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  • värdera vanliga angreppssätt vid facktextöversättning

Innehåll

Kursen ger en introduktion till studiet av fackspråk och terminologi samt facköversättning. Olika typer av facktexter och fackspråk analyseras ur strukturella, stilistiska och funktionella perspektiv. Vidare introduceras grunderna för terminologilära och terminologiskt utredningsarbete. Under kursen presenteras och diskuteras aspekter av facktextöversättning som är centrala för såväl översättare som för den som på annat sätt kommer i kontakt med översatta texter. Kursen ger också en överblick över ett flertal verktyg som kan användas vid praktiskt översättnings- och terminologiarbete.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier. Obligatoriska moment förekommer.

Examination

Kursen examineras löpande genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment läses inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin