Ytbeläggningar för energitillämpningar

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TE073

Kod
1TE073
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Materialteknik A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

130 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Optiska material. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • värdera och analysera principer bakom ytbeläggningar som kan kontrollera optiska egenskaper hos material, samt värdera och analysera hur dessa kan tillämpas i miljö- och energitillämpningar, t.ex. i energieffektiva fönster, ljusinfångare, solabsorbatorer samt luft- och vattenrening,
  • värdera och analysera principen bakom katalytiska ytbeläggningar och kunna diskutera och analysera deras tillämpning i energi- och miljötillämpningar,
  • värdera och analysera principen bakom solceller och ljuskällor baserade på tunnfilmshalvledare, samt diskutera och analysera fysikaliska egenskaper hos dessa och värdera deras tillämpbarhet,
  • värdera och analysera hur tribologiska ytbeläggningar fungerar, samt diskutera hur dessa bidrar till energibesparing i ett livscykelperspektiv,
  • självständigt utföra ett projekt inom ett valt delområde i kursen, vilket ska innefatta experiment, teori och/eller litteratursökning, samt analys och diskussion av erhållna resultat,
  • värdera och diskutera projektresultat i en skriftlig rapport disponerad som en vetenskaplig artikel samt muntligt presentera projektarbete inom ämnet vid en workshop.

Innehåll

Kursen består av en gemensam teoridel, och en fördjupningsdel där studenten ska fördjupa sig i ett projekt. Projektet ska göras individuellt, eller i grupp där den enskilda studentens bidrag ska redovisas.

Teori:

Tunnfilmsteknik, materialoptik och plasmonik . Heterogen katalys och fotokatalys. Ytor med antimikrobiella egenskaper. Fönsterbeläggningar: Lågemissionskikt, solkontrollskikt, smarta fönster, elektrokromism och termokromism. Solenergi: Sol- och värmestrålning, solceller (Tunnfilmsolceller, färgämnessensiterade solceller) och termisk solenergi (absorbatorer, reflektorer, absorberande färgskikt). Dagsljus och belysning: Ljusledare, ljusdiffuserare och ljusemitterande dioder. Passiv kylning: Hög-albedo-skikt och strålningskylning. Ytbeläggningar för minskad friktion och energibesparing.

Projektarbete:

Fördjupade studier av forskningslitteraturen inom något/några av ovanstående områden, samt beräkningar av funktionella egenskaper och/eller enklare experimentella undersökningar. En del projekt sker i samverkan med företag.

Undervisning

Föreläsningar, laboration, projekthandledning och seminarium.

Examination

Skriftlig tentamen av introduktionsdel (5 hp). Workshop med muntlig och skriftlig projektredovisning av fördjupningsdel (5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin