Strukturoptimering för additiv tillverkning II

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TM123

Kod
1TM123
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Materialteknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 31 januari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

125 hp. Strukturoptimering för additiv tillverkning I. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:​

  • bedöma randvillkorens funktion och betydelse i minimeringsproblem,
  • använda olika metoder för filtrering och känslighetsanalys,
  • programmera olika topologioptimeringstekniker för att lösa tekniska problem,
  • utföra styvhets- och topologioptimeringar för tekniska konstruktioner,
  • tillämpa optimeringsmetoder i konstruktioner som ska tillverkas av en kommersiell 3D-skrivare.

Innehåll

Syftet med kursen är att använda numeriska algoritmer för styvhet och topologioptimering, speciellt för additiv tillverkning.

Konvex programmering med mutliplikatorer för randvillkor. Konkreta exempel kommer att tillämpas i direkt anslutning till den additiva tillverkningsprocessen. Utveckling av optimeringskoder på ett enkelt programmeringsspråk, till exempel Python. Utvecklade optimeringskoder kommer att tillämpas för att lösa tekniska problem för tillämpningar inom additiv tillverkning och för styvhetsanalys och topologioptimering.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen (2 hp). Inlämningsuppgifter (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskildstudent examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetetssamordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin