Kemins grunder och principer

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB013

Kod
1KB013
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för elektronstrukturen hos atomer och för den kvantmekaniska bakgrunden till periodiska systemet och relatera detta till grundämnenas egenskaper
  • redogöra för kemisk bindning och interaktioner mellan partiklar (atomer, molekyler, joner) i kemiska system samt relatera dessa till  materiens kemiska och fysikaliska egenskaper
  • förklara grundläggande koncept inom termodynamik, kinetik och jämviktslära, samt diskutera samband och göra jämförelser mellan dessa områden
  • beskriva olika typer av transportprocesser i lösning
  • lösa problem och utföra grundläggande beräkningar kring kemiska och fysikaliska frågeställningar
  • utifrån relevant teori och vetenskapligt arbetssätt utföra grundläggande laboratoriearbete på ett korrekt och säkert sätt, utföra risk- och säkerhetsbedömningar, dokumentera laboratoriearbete i laborationsjournal samt redogöra för laborationens utförande och resultat.
  • ge exempel på hur kursinnehållet har betydelse för människan och miljön

Innehåll

Atomers och molekylers struktur: Atomer, atomorbitaler och det periodiska systemet. Lewisstrukturer och molekylgeometrier. Molekylorbitaler.

Inter- och intramolekylära krafter: Kovalent bindning, jonbindning, metallbindning, koordinativ bindning, samt bindningar mellan molekyler och mellan joner och molekyler. Ytaktiva ämnen. Faser och fasomvandling. Interaktioner inom gaser, vätskor och fasta ämnen samt i lösningar och blandningar.

Fysikaliska krafter: Ytspänning, ledningsförmåga, diffusion, viskositet och sedimentation.

Termodynamik: Energiomvandling och energiöverföring, särskilt för kemiska reaktioner. Kemiska drivkrafter. Entalpi, entropi och fri energi. Termodynamiska aspekter på fasomvandling, gaser, vätskor och fasta ämnen samt lösningar och blandningar.

Kinetik: Reaktionsmekanismer. Reaktionshastighetens beroende av temperatur, koncentrationer och katalysatorer.

Jämviktslära: Reaktionsriktning och jämviktsläge. Syror och baser. Löslighet.

Laboratoriemetodik och grundläggande riskbedömning

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer, seminarier och projekt.

Examination

Skriftliga prov anordnas under kursens gång och vid slutet av kursen (5hp resp. 4 hp). Laborationerna med tillhörande seminarier och inlämningsuppgifter (5 hp). Projektet med tillhörande seminarier och inlämningsuppgifter (1 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av alla delmoment.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas tillsammans med 1KB001 Kemiska principer II och 1KB007 Grundläggande kemi / 1KB000 Kemiska Principer I.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin