Kemisk termodynamik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB300

Kod
1KB300
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 19 oktober 2023
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

10 hp matematik. En av kurserna Allmän kemi, Kemiska principer I, Grundläggande kemi och Grundläggande materialkemi ska vara genomgången varav minst 1 hp ska vara avklarad. Genomgången kurs Flervariabelanalys allmän kurs eller genomgången kurs Flervariabelanalys.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • resonera kring konsekvenserna av de termodynamiska huvudsatserna samt sambandet mellan intermolekylära växelverkningar och tillståndsändringar
  • beräkna ändringen i termodynamiska storheter för olika typer av tillståndsändringar, både inom en fas och vid fasövergångar
  • genomföra termodynamiska beräkningar på olika typer av blandningar samt reaktions- och fasjämvikter samt tolka resultatet
  • använda statistiska överväganden på molekylär nivå för att beräkna termodynamiska storheter ur spektroskopiska data samt resonera kring molekylära egenskaper för att tolka resultaten
  • dokumentera laborativt arbete i laborationsjournal, planera och utföra laboratoriearbete på ett korrekt sätt, samt redovisa resultatet i en rapport
  • exemplifiera hur kursinnehållet har betydelse för människa och miljö

Innehåll

Termodynamikens huvudsatser; entalpi, entropi, inre energi, fri energi, kemisk potential, fasjämvikter; blandningar, lösningar, kolligativa egenskaper och kemisk reaktionsjämvikt; Boltzmanns fördelningslag, ensembler och tillståndssummor; laboratoriemetodik. Numeriska beräkningar av termodynamiska egenskaper.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftliga prov vid kursens slut (3 hp). Laborationer (2 hp). För godkänt betyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin