Processimulering och kvalitetskontroll

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TM107

Kod
1TM107
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Materialteknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 31 januari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

120 hp varav 15 hp inom materialteknik på avancerad nivå, inklusive Additiv tillverkning i polymera material. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva metoder och möjligheter att simulera och kontrollera processen vid additiv tillverkning,
  • beskriva komponentegenskaper som går att mäta och tekniker för detta,
  • redogöra översiktligt för de centrala begreppen inom kvalitetsteknik och kvalitetsstyrningssystem.

Innehåll

Behov och möjligheter för modellering av additiva tillverkningsprocesser presenteras och diskuteras, med fokus på pulverbäddsteknik och hur termomekaniska effekter påverkar additivt tillverkade komponenter. Strategier för processimulering och mjukvaror för processimulering och deras möjligheter att studera effekter av olika processparametrar vid additiva tillverkningsprocesser praktiseras. Möjligheter till insamling och behandling av processdata diskuteras, samt strategier och tekniker för kvalitetskontroll av additivt tillverkade komponenter.

Undervisning

Föreläsningar, inlämningsuppgifter och seminarier.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier (2 hp), inlämningsuppgifter (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin