Att samarbeta kring kriser i Sverige och USA: Problemlösning via digitala teknologier

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EN101

Kod
5EN101
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 mars 2023
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • redogöra för centrala aspekter av de sätt som USA och Sverige har begripliggjort kriser idag och historiskt
  • uppvisa förståelse för hur tvärvetenskapliga angreppsätt kan användas för att förstå kriser.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • planera, genomföra och presentera problemlösande grupparbete med hjälp av digitala verktyg
  • uppvisa interkulturella färdigheter samt förmåga till nationellt och internationellt samarbete.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • skriftligen och muntligen på engelska kritiskt förhålla sig till olika sätt att begripliggöra kriser.

Innehåll

Denna transatlantiska digitala kurs tränar studenter i att genomföra problemlösande grupparbete om de sätt som svenska och amerikanska samhällen begripliggör kriser, både historisk och idag. I fokus för kursen står ett längre samarbete mellan studenter från Uppsala universitet och Augustana College (Illinois, USA), vilket huvudsakligen äger rum genom digitala verktyg och virtuella möten. Kursen utgör en sällsynt möjlighet att samarbeta med studenter över Atlanten med hjälp av digital teknik. Kursen jämför de olika sätt som USA och Sverige har mött utmaningar relaterade till exempelvis politik och demokrati, ekonomi och arbetskraft, diplomati och utrikespolitik, hållbarhet och klimatförändringar, folkhälsa och pandemihantering. Varje termin kommer kursen att omfatta ett urval av dessa teman. Genom forskning inom områden som nordamerikastudier, skandinavistik, språk och retorik, statsvetenskap och historia, skapas tvärvetenskaplig förståelse av kriser samtidigt som studenten tränas i samarbetsmetoder för att hantera dessa.

Undervisning

Kursen bygger på schemalagda digitala seminarier, grupparbeten och självstudier. Undervisning och examination genomförs i den webbaserade lärmiljön och via virtuella möten med studenter från Uppsala universitet och Augustana College. Undervisningen sker i huvudsak genom studieanvisningar, övningsuppgifter och virtuella diskussioner.

Aktivt deltagande vid kursens seminarier och digitala moment är obligatoriskt. Vid frånvaro ges möjlighet till extrauppgift inom ramen för kursperioden. Undervisningen sker på engelska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, grupparbete och muntliga presentationer, samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första provtillfället.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen för en delkurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen som ges inom följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner, var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin