Industritillämpat projekt i energiteknik

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TS313

Kod
1TS313
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Energiteknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2 mars 2023
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp inklusive 90 hp inom teknik/naturvetenskap. 20 hp energiteknik på avancerad nivå.

Mål

Kursens syfte är att förse studenten med kunskaper och färdigheter i planering, organisation och genomförande av projekt med användning av företagslika rutiner för projektledning, kvalitetssäkring och dokumentation, samt att ge förståelse för sambanden mellan energiprincipen, ett hållbart samhälle och teknisk och ekonomisk utveckling.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • planera, organisera och genomföra ett energirelaterat projekt på uppdrag av en extern organisation,
  • syntetisera tidigare kunskaper och självständigt söka efter och använda ny information och nya kunskaper inom energiteknik samt andra relevanta teknikområden för att föra projektet i mål,
  • reflektera över projektgenomförande baserat på teorier för projektledning,
  • dokumentera samt skriftligt och muntligt rapportera arbete och resultat enligt en given standard.

Innehåll

Kursen genomförs i form av ett projekt, relaterat till energiteknik och hållbar (ekologisk, ekonomisk och samhällelig) utveckling, av en eller flera grupper med stöd av en handledare. Projektet definieras i samarbete med ett företag eller myndighet.

Introducerande föreläsningar presenterar praktisk projektarbetsmetodik och projektledning. Projektuppgiften utformas på ett sådant sätt att studenterna måste utnyttja tidigare kunskaper samt söka efter och använda ny information och kunskaper. Modellering och simulering kommer att vara användbara metoder för olika delproblem. Inledande projektplan för beslut om projektstart och löpande projektdokumentation som underlag för kvalitetsuppföljning ska produceras i enlighet med given standard.

Under projektets gång kommer studenterna att konfronteras med, och tvingas lösa, problem relaterade till resursanvändning, regulatoriska krav, bieffekter på systemnivå, ledarskap och gruppdynamik, införande- och produktionskostnader, marknadsanpassning och produktens livscykel.

Undervisning

Föreläsningar, projektmöten, seminarier och studiebesök.

Examination

Skriftlig projektdokumentation och projektrapport samt presentation för företag och muntlig tentamen (9 hp).Aktivt deltagande i projektmöten och seminarier under kursens gång (4 hp). Skriftlig inlämningsuppgift (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin