Tillämpad fysik för molekylär bioteknik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA533

Kod
1FA533
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 14 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Introduktion till Beräkningsvetenskap. Flervariabelanalys och Mekanik, varav den ena behöver vara avklarad och den andra genomgången.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • utföra elektriska och magnetiska fältberäkningar i rummet i vissa enkla geometrier och med vissa randvillkor
  • identifiera och beskriva vad som karaktäriserar en vågrörelse, särskilt för elektromagnetiska vågor
  • göra grundläggande beräkningar på interferens- och diffraktionsfenomen då vågkällan är koherent samt kunna identifiera och beskriva tillämpningar
  • redogöra för bioteknologiska tillämpningar av kursens innehåll
  • hantera några vanliga elektriska och optiska mätinstrument på en grundläggande nivå.

Innehåll

Elektrostatik: elektrisk laddning, elektriskt fält, elektrisk potential, elektrisk dipol, Gauss lag, kondensatorer, elektrostatisk energi.

Magnetism: magnetiska krafter och fält.

Elektromagnetiska vågor och optik: reflexion, refraktion, dispersion, polarisation, interferens och diffraktion.

Mätinstrument och komponenter i elektriska kretsar.

Bioteknologiska tillämpningar av elektrostatik, magnetism, elektromagnetiska vågor och optik.

Laborationer: introduktion till elektrisk mätteknik och kretsar, kondensatorförsök, polarisation, ljusets vågegenskaper.

Undervisning

Föreläsningar, lektionsövningar, laborationer och seminarier.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp). Muntlig och skriftlig redovisning av laborationer och seminarier (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övergångsbestämmelser

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med 1FA528 Elektromagnetism och vågrörelselära.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin