Examensarbete för magisterexamen i speldesign

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5SD307

Kod
5SD307
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Speldesign A1E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 15 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ingår i magister- och masterprogram i speldesign.

Behörighetskrav

30 hp speldesign på avancerad nivå, inklusive 5SD300, Introduktion till speldesignforskning, 15 hp

Mål

Efter avslutat magisterexamensarbete ska studenten kunna:

  • Identifiera och tydligt formulera en vetenskaplig och/eller kreativ frågeställning inom området speldesign med fokus på att främja förståelsen för spel som uttrycksfulla, konstnärliga medier och/eller deras olika tillämpningsområden.
  • Utveckla en teoretisk ram för att undersöka frågeställningen på ett tvärvetenskapligt, systematiskt och metodiskt sätt.
  • Välja och använda lämpliga metoder för undersökning av den vetenskapliga/kreativa frågeställningen.
  • Formulera en väl underbyggd reflektion över arbete, koppla det till de teoretiska ramarna och sina designintentioner.

Om examensarbetet handlar om ett designprojekt:

  • Bidra till en djupare förståelse av speldesign och främja spel som ett uttrycksfullt medium.
  • Placera sig inom området och dess bredare sociokulturella kontext, samt effektivt kommunicera sina motiv för och perspektiv på speldesign till olika målgrupper.

Innehåll

Kursen är valbar under andra terminen av Masterprogrammet i speldesign och består av ett examensarbete som genomförs under handledning. Examensarbetet kan se ut på två sätt:

  1. Ett uppsatsarbete som kombinerar teori och praktik. Studenterna utvecklar ett teoretiskt ramverk som tillämpas i design och implementering av ett analogt eller digitalt spelprojekt som åtföljs av en reflekterande text med diskussion av designprocessen och resultaten av densamma.
  2. Ett forskningsprojekt som använder förståelse för spel och speldesign för att närma sig en frågeställning inom dagens kultur eller samhälle. Studenterna måste kunna visa sin förmåga att planera ett forskningsprojekt, använda tidigare forskning och teoretiska ramverk och i förekommande fall samla in data enligt en viss befintlig metod eller använda andra lämpliga metoder för att hantera sin forskningsfråga samt utföra en kritisk analys.

Oberoende av vilket alternativ som väljs (1 eller 2 ovan) förväntas studenterna använda sig av befintlig forskning inom speldesign-diskursen och game studies-området, men de uppmuntras samtidigt att gå utanför detta område för att hämta teorier, metoder och inspiration från andra akademiska eller praktiska områden som har med ämnet för examensarbetet att göra. Särskilt uppmärksamhet läggs åt omfattningen och designprojektet som utvecklas bör ses som ett bevis på koncept snarare än ett färdigarbete.

Undervisning

Examensarbetet genomförs i form av handledd (tillämpad) forskning och utveckling. Handledaren träffar regelbundet studenterna i grupp och individuellt. Studenter som väljer ett projektbaserat examensarbete förväntas utforma och genomföra sina egna speltester under hela den iterativa designprocessen och genomföra en utvärderande spelarstudie i slutet.

Examination

Kursen betygsätts enligt skalan "Väl godkänd", "Godkänd" eller "Underkänd". Grunden för bedömningen är studenternas prestationer under seminarier, kvaliteten på deras individuella arbete och deras deltagande i och återkoppling på andra studenters arbete. Studenterna presenterar sitt examensarbete vid ett slutligt seminarium.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin