Introduktion till transformativ speldesign

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5SD315

Kod
5SD315
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Speldesign A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 15 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Behörighetskrav

Kandidatexamen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna, inom följande områden:

  • Kunskap om fältet: Diskutera ämnesområden, teman och teorier som rör design av transformativa analoga spel, rollspelsstudier och andra tvärvetenskapliga fält.
  • Spelande, design och speltestning: Utforma, spela, iterera och kritisera transformativa analoga rollspel med specifika utvecklingsrelaterade mål.
  • Förmåga att skriva akademiskt, professionellt och reflekterande: Skriva texter och annat kommunikationsmaterial om design av transformativa analoga spel i olika format för specifika målgrupper.

Innehåll

Kursen fokuserar på analoga rollspel som innehåller improviserade och medskapade karaktärsporträtteringar, byggandet av världar och andra fiktiva representationer som utgår ifrån deltagarna. Kursen ger en översikt av de teoretiska och praktiska grunderna för spelandet som medium för individuell och social utveckling. Utgångspunkten är en bred bakgrund av teoretiska områden, till exempel psykologi, lek- och spelforskning, kritisk teori, berättande, kreativitet och konflikthantering. Genom att utforma, speltesta och analysera analoga rollspel får studenterna möjlighet att omsätta teorierna i praktiken. Därutöver ska studenterna skriftligen reflektera över och rapportera sina resultat. Kursen ger grundläggande och praktiska kunskaper för att studenterna ska utveckla sina färdigheter inom dessa områden och kunna bygga vidare i det fortsatta arbetet.

Undervisning

Kursen ges genom asynkrona gruppdiskussioner, föreläsningar och synkrona gruppmöten som schemaläggs flexibelt. Läromedlen kan vara något av följande, eller samtliga dessa: videoinspelningar, vetenskapliga artiklar, populärvetenskapliga texter, speldesigndokument m.m. Studenterna skapar konkreta projekt relaterade till speldesign (främst analoga rollspel), enskilt eller i grupp, och spelar och testar sina spel. När det efterfrågas, visar studenterna upp resultaten och diskuterar dessa med övriga studenter, läraren och andra gästföreläsare eller relevanta personer. Återkoppling och handledning på skrivandet ges under hela kursens gång.

Examination

Bedömningsgrunden utgörs av att studenterna aktivt deltar i kursrelaterade aktiviteter, presenterar sina framsteg genom överenskomna inlämningar och följer deadlines. Därutöver ska studenterna ha regelbundna träffar med läraren, följa givna instruktioner och uppträda professionellt under hela kursen. Bedömningsmaterialet kan inkludera muntliga och skriftliga inlämningar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kant ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin