Transformativ speldesign 1

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5SD316

Kod
5SD316
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Speldesign A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 15 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Behörighetskrav

Kandidatexamen samt minst 3 hp från Introduktion till transformativ speldesign. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten, inom följande områden, kunna:

  • Kunskap om fältet: Diskutera ämnesområden, teman och teorier relaterade till transformativ analog speldesign ur olika perspektiv, med fokus på designprocess, bästa praxis och vanligt förekommande designverktyg.
  • Spelande, design och speltestning: Designa, spela, iterera och analysera transformativa analoga spel med specifika utvecklingsrelaterade mål. Fokus ligger på kringaktiviteter så som workshops och debriefing.
  • Akademiskt, professionellt och reflekterande skrivande: Skriva texter och annat kommunikationsmaterial om transformativ analog speldesign i olika format för specifika målgrupper med tonvikt på design och spelupplevelse.

Innehåll

Kursen undersöker hur man praktiskt designar och forskar på transformativa rollspel. Kursen är en påbyggnadskurs till Introduktion till transformativ speldesign och innehåller ytterligare designverktyg. Studenterna får undersöka bredare kontexter inom spel och speldynamiker, till exempel i form av workshops, debriefing, säkerhet och kalibrering. Kursen införlivar verktyg och bästa praxis från pedagogiska lajv (levande rollspel), terapeutiska rollspel och spel som fritidsaktivitet. Studenterna får spela korta spel, analysera dom möjligheter som finns i speldesignen och diskutera deras potential som verktyg för personlig och social utveckling. Studenterna får bygga vidare på någon av sina tidigare spel eller skapa ett nytt kortare spel utifrån sina intressen och sin professionella bakgrund. Skriftliga uppgifter integrerar designforskning med ett praktiskt perspektiv på speldesign.

Undervisning

Kursen undervisas med hjälp av asynkrona gruppdiskussioner, föreläsningar och synkrona gruppmöten som shemaläggs flexibelt. Läromedlen kan vara något av följande, eller samtliga dessa: videoinspelningar, vetenskapliga artiklar, populärvetenskapliga texter, speldesigndokument m.m. Studenterna skapar konkreta speldesignprojekt för huvudsakligen analoga rollspel, enskilt eller i grupp, och spelar samt testar sina spel. När det efterfrågas, visar studenterna upp resultaten och diskuterar dessa med övriga studenter, läraren och andra gästföreläsare eller relevanta personer. Återkoppling och handledning på skrivandet ges under hela kursens gång.

Examination

Bedömningsgrunden utgörs av att studenterna aktivt deltar i kursrelaterade aktiviteter, presenterar sina framsteg genom överenskomna inlämningar och följer deadlines. Därutöver ska studenterna ha regelbundna träffar med läraren, följa givna instruktioner och uppträda professionellt under hela kursen. Bedömningsmaterialet inkluderar muntliga och skriftliga inlämningar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin