Lingvistik C

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LN213

Kod
5LN213
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 mars 2023
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Lingvistik A och minst 22,5 hp från Lingvistik B

Mål

Utbildningen syftar till att ge ytterligare fördjupade kunskaper inom lingvistikens centrala områden samt inom områden valda i enlighet med den studerandes specialisering och att ge grundlig träning i att genomföra en självständig lingvistisk studie.

Delkurs 1: Kandidatuppsats, 15 hp

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • under handledning genomföra en empirisk eller rent teoretisk studie utifrån en icke trivial frågeställning inom ämnesområdet lingvistik
 • dra egna slutsatser och argumentera för dessa utifrån data och/eller andras ståndpunkter på ett i stort sett korrekt sätt
 • med stöd av handledare planera (sätta upp mål, urskilja deluppgifter och disponera tidsramarna för) denna arbetsuppgift, följa denna plan och ta självständigt ansvar för deluppgifter
 • under handledning finna för uppgiften relevant och lämplig litteratur som bygger på aktuell internationell forskning, samt läsa in och göra i stort sett korrekta referat av relevanta delar av denna litteratur
 • skriftligen presentera resultatet av denna studie i en uppsats strukturerad utifrån frågeställningen, resultatet och den stödjande argumentationen, skriven på en i stort sett grammatiskt korrekt prosa och med korrekt behandling av fackterminologi
 • följa vedertagna formella konventioner vad gäller struktur och typografi och på ett korrekt sätt citera och referera källor samt skriva hänvisningar och referenser
 • bedöma en studie och uppsats inom ämnesområdet på liknande nivå vad gäller dess frågeställning, resultat, argumentation och presentation
 • muntligen presentera och diskutera en sådan studie för en publik av jämbördiga studenter

Delkurs 2: Funktionell Grammatik II, 7,5 hp

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • beskriva, jämföra och analysera morfosyntaktiska strukturer i komplexa satser i olika språk ur ett funktionellt-deskriptivt perspektiv
 • beskriva och diskutera grundläggande idéer i och väsentliga skillnader mellan funktionella och några andra grammatiska teoribildningar
 • identifiera och beskriva bakomliggande teoretiska antaganden i grammatiska beskrivningar av olika språk
 • självständigt och kritiskt genomföra en analys av en publicerad deskriptiv grammatisk beskrivning av ett för studenten tidigare okänt språk.

Delkurs 3:

se målen för vald kurs om 7,5 hp

Innehåll

Delkurs 1: Kandidatuppsats, 15 hp

Delkurs 2: Funktionell Grammatik II, 7,5 hp

Delkurs 3: Valbar kurs, 7,5 hp

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar-, övningar och examinerande moment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen. Uppsatsen innebär för många studenter att de för första gången skall utföra en självständig forskningsuppgift och redogöra för den i form av en vetenskaplig uppsats. I mån av resurser ges därför inledande seminarier som ger en översikt över hur man forskar, vilka moment som brukar ingå i detta, vilka metoder man brukar använda sig av när man håller på med språkvetenskaplig forskning samt hur vetenskapliga uppsatser skiljer sig från populärvetenskapliga artiklar osv. Huvuddelen av undervisningen består dock av handledning enskilt eller i grupp. Ämnet för uppsatsen fastställs i samråd med handledaren.

Examination

Deklurs 1: Kandidatuppsats, 15 hp

Examination sker i form av ventilering och försvar av den egna uppsatsen om ca 30-50 sidor, samt opposition av annan uppsats. Formen för det senare kan variera beroende på om aktuella uppsatser finns tillgängliga. Uppsatsen skrivs på engelska eller svenska. Ventilering sker på engelska eller svenska. Efter ventilering har studenten en med examinator överenskommen tid (normalt två-tre veckor) att inkomma med en slutversion av det självständiga arbetet, där de synpunkter som inkommit vid ventilering kunnat beaktas.

Delkurs 2: Funktionell grammatik II, 7,5 hp

Delkursen har två examinerande moment:

 1. ett skriftligt arbete (betygsskala U/G/VG)
 2. en muntlig redovisning (betygsskala U/G)

Föreskrifter om det skriftliga arbetet och redovisningen föreligger vid kurstillfällets början. Inlämning av det skriftliga arbetet sker i slutet av kursen, exakt datum för inlämning meddelas av läraren vid kursstart. För G krävs G på samtliga moment. För VG krävs dessutom VG på det skriftliga arbetet.

Delkurs 3: Valbar delkurs, 7,5 hp

(se kursplan för vald kurs)

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 högskolepoäng i delkurserna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övergångsbestämmelser

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin