Franska C, självständigt arbete

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5FR039

Kod
5FR039
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Franska G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 14 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Franska A och minst 22,5 hp från Franska B1, inklusive delkursen Skriftlig språkfärdighet.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

  • utifrån väl beskrivna teoretiska och metodologiska val kunna genomföra ett självständigt arbete inom språk eller litteratur
  • kunna formulera relevanta frågeställningar
  • kunna samla in, ordna och analysera ett empiriskt material
  • kunna söka, bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till primär- och sekundärlitteratur av relevans för frågeställningen
  • kunna tolka och använda sig av sekundärlitteratur på ett för frågeställningen lämpligt vis
  • på franska författa ett självständigt arbete med tydlig struktur och god språklig form
  • beakta olika synpunkter, från handledaren såväl som från andra studenter, för att kunna arbeta vidare med den egna texten
  • kunna på franska muntligt försvara det egna arbetet och opponera på andras arbeten.

Innehåll

Ett examensarbete inom språk eller litteratur redovisas normalt i form av en uppsats om cirka 20 sidor på vårdad franska. Uppsatsen ska visa att studenten behärskar ett vetenskapligt arbetssätt: problemformulering, litteratursökning, materialinsamling, analys och disposition av materialet samt bibliografisk sammanställning av källor. Handledare och examinator utses i särskild ordning. Ämnesval görs i samråd med handledare. Undervisning ges i form av seminarier och enskild handledning. Som avslutning ska studenten försvara sitt examensarbete vid ett seminarium. Inom delkursen ska studenten även opponera på en annan students framlagda examensarbete.

Undervisning

Undervisningen är campusbaserad, men studenten förväntas också regelbundet ta del av information och material via lärplattformen Studium, där även uppgifter kopplade till kursen lämnas in. Undervisning ges i form av seminarier och enskild handledning. Som avslutning ska studenten försvara sitt examensarbete vid ett seminarium. Inom kursen ska studenten även opponera på en annan students framlagda examensarbete.

Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Undervisningsspråk är franska och svenska.

Examination

Det självständiga arbetet examineras vid ett avslutande seminarium, dels genom att arbetet ventileras, dels genom att studenten opponerar på en annan students självständiga arbete.

Betyget baseras på såväl examensarbetets kvalitet som på genomförandet av opposition och försvar utifrån specifika betygskriterier som studenten får vid terminsstart. En examinator utses i särskild ordning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej tas med i examen tillsammans med Franska C1.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin