Tillämpad läkemedelsanalys

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FK228

Kod
3FK228
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsutveckling A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Ordförande Anja Sandström, 7 mars 2023
Ansvarig institution
Institutionen för läkemedelskemi

Allmänt

Kursen är valbar inom apotekarprogrammet samt masterprogrammen i läkemedelsmodellering, läkemedelsutveckling och biologiska läkemedel.

Behörighetskrav

150 hp varav 120 hp inom biomedicin, farmaceutisk vetenskap, naturvetenskap och/eller teknik. Tidigare studier ska innehålla analytisk kemi 15 hp.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna

* Söka relevant litteratur och upprätta en försöksplan för en läkemedelsanalytisk frågeställning.

* Utföra en riskbedömning för laborativt arbete.

* Utifrån en framtagen försöksplan självständigt utveckla och validera en läkemedelsanalytisk metod samt dokumentera denna på ett kvalitetssäkrat och vetenskapligt sätt.

* Redovisa erhållna resultat i form av en av en vetenskaplig artikel på engelska.

* Redovisa och försvara erhållna resultat muntligt.

* Opponera på annan students skriftliga och muntliga redovisning.

Innehåll

Provtagning och provupparbetning. Avancerad separationsteori för kromatografiska och kapillärelektroforetiska tekniker. Tillämpad masspektrometri. Metodkonstruktion och optimering. Kvalitetssäkring. Regulatoriska aspekter på läkemedelsanalys. Litteratursökning. Forskningsdokumentation. Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar.

Undervisning

Undervisningen meddelas i form av seminarier, studiebesök och metodutvecklingslaboration. Stor vikt läggs vid den studerandes eget inlärande samt förmåga att självständigt söka information och lösa problem.

Obligatoriska moment:

Kursdeltagares närvaro är obligatorisk vid seminarier och samtliga moment i samband med laboration.

Kursen ges på engelska när samläsning sker med utbytesstudenter.

Examination

Examination sker i slutet av kursen i form av muntlig och skriftlig redovisning av laboration (provkod).

Komplettering av icke godkända obligatoriska moment kan tidigast ske vid nästa kurstillfälle och då i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Motsvarar tidigare kurser 3FK063 eller 3FK308 Läkemedelsanalys och kan inte ingå i examen tillsammans med dessa kurser. Motsvarar och ersätter 3FK328.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin