Iranska språk D

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5JR415

Kod
5JR415
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 september 2023
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Persiska A, Persiska B och minst 22,5 hp från Persiska C, alternativt Kurdiska A, Kurdiska B och minst 22,5 hp från Kurdiska C, alternativt Balochiska A, Balochiska B och minst 22,5 hp från Balochiska C

Mål

Delkurs 1: Litteraturvetenskaplig teori och metod (7,5 hp)

Delkursen avser att ge en teoretisk och metodisk förberedelse för examensarbete med filologisk inriktning i någon av regionerna Mellanöstern, Central-, Öst- och Sydasien med tillämpning av relevant teori på litteratur och medier.

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad delkurs kunna

 • översiktligt redogöra för litteraturvetenskapliga teorier
 • på ett grundläggande sätt tillämpa en litteraturvetenskaplig teori
 • översiktligt redogöra för teori och metod för textedition
 • ge ett grundläggande exempel på hur en textedition kan utföras
 • översiktligt redogöra för teori och metod för medieanalys
 • genomföra en grundläggande textanalys.

Delkurs 2: Introduktion till de iranska språken (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad delkurs kunna

 • beskriva de viktigaste språken som ingår i den iranska språkfamiljen
 • redogöra för de viktigaste fonologiska diakrona utvecklingarna i den iranska språkfamiljen
 • redogöra för nominalmorfologins utveckling i persiska samt beskriva ytterligare ett iranskt språks nominalmorfologi
 • redogöra för verbmorfologins utveckling i persiska samt beskriva ytterligare ett iranskt språks verbmorfologi
 • redogöra för ergativkonstruktionen i iranska språk
 • beskriva språkstandardiseringsprocesser i iranska språk
 • redogöra för de viktigaste skillnaderna mellan muntlig och skriftlig litteratur i iranska språk.

Delkurs 3: Självständigt arbete (15 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad delkurs kunna

 • genomföra en empirisk eller rent teoretisk studie utifrån en frågeställning rörande iranska språk och/eller iransk litteratur
 • dra egna slutsatser och argumentera för dessa utifrån data och/eller andras ståndpunkter på ett i stort sett korrekt sätt
 • planera (sätta upp mål, urskilja deluppgifter och disponera tidsramarna för) denna arbetsuppgift, följa denna plan och ta självständigt ansvar för deluppgifter
 • i samråd med handledaren finna för uppgiften relevant och lämplig litteratur, samt läsa in och göra korrekta referat av relevanta delar av denna litteratur
 • tillgodogöra sig enklare facklitteratur på persiska som är relevant för den genomförda studien
 • skriftligen presentera resultatet av denna studie i en uppsats strukturerad utifrån frågeställningen, resultatet och den stödjande argumentationen, skriven på en i stort sett grammatiskt korrekt prosa och med korrekt behandling av fackterminologi
 • analysera för- och nackdelar med olika transkriptionssystem för persiska eller annat iranskt språk
 • i stort sett korrekt transkribera text på ett iranskt språk med ett reversibelt transkriptionssystem
 • följa vedertagna formella konventioner vad gäller struktur och typografi och på ett korrekt sätt citera och referera källor samt skriva hänvisningar och referenser på ett korrekt sätt
 • bedöma en studie och uppsats inom ämnesområdet på liknande nivå vad gäller dess frågeställning, resultat, argumentation och presentation
 • muntligen presentera och diskutera en sådan studie för en publik av jämbördiga studenter.

Innehåll

Kursen består av tre delkurser:

Delkurs 1: Litteraturvetenskaplig teori och metod (7,5 hp)

Delkursen ger en introduktion till filologiska studier i litteratur och medier. Litteraturvetenskaplig teori och teori och metod för tolkning av texter och textedition tillämpas på litteratur och massmedietexter. Ett genusteoretiskt perspektiv anläggs där det är relevant.

Delkurs 2. Introduktion till de iranska språken (7,5 hp)

Delkursen består av en översikt av de viktigaste forniranska, medeliranska och nyiranska språken samt de skriftminnesmärken/den litteratur som finns på de olika språken. För nyiranska språk presenteras även den sociolinguistiska situationen och de hot som föreligger för språkens överlevnad.

Delkurs 3. Självständigt arbete (15 hp)

Delkursen består av ett självständigt arbete inom ramen för språkvetenskap, litteraturvetenskap eller sociolingvistik med avseende på ett eller flera iranska språk. Inom ramen för detta arbete skall tidigare forskning inom valt ämne redovisas och vidareutvecklas genom viss ny forskning genomförd av studenten.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och examinerande moment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Delkurs 1: Litteraturvetenskaplig teori och metod (7,5 hp)

Delkursen tenteras genom inlämningsuppgifter och en salsskrivning på den gemensamma kurslitteraturen som består av ca 500 sidor teorilitteraturtext.

Delkurs 2: Introduktion till de iranska språken (7,5 hp)

Delkursen har tre examinerande moment:

 1. Muntlig presentation (betygsskala U/G/VG)
 2. Skriftlig inlämningsuppgift (betygsskala U/G/VG)
 3. Dugga (betygsskala U/G/VG)

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs VG på samtliga moment.

Delkurs 3: Självständigt arbete (15 hp)

Examination sker i form av ventilering och försvar av den egna uppsatsen, samt opposition av annan uppsats. Formen för det senare kan variera beroende på om aktuella uppsatser finns tillgängliga. Efter ventilering har studenten en med examinator överenskommen tid (normalt två-tre veckor) att inkomma med en slutversion av det självständiga arbetet, där de synpunkter som inkommit vid ventilering kunnat beaktas.

För betyg G på hela kursen krävs G på samtliga delkurser. För betyg VG krävs VG på minst 22,5 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin