Introduktionskurs i nordkurdiska (kurmanji)

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KD122

Kod
5KD122
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 september 2023
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen tillhör biområdet Kurdiska.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6

Mål

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

  • redogöra för de grundläggande begreppen inom allmän fonologi, morfologi, syntax och semantik i vedertagen lingvistisk terminologi
  • redogöra för kurmanji-dialektens utbredning och ställning inom de kurdiska dialekterna
  • beskriva huvuddragen i kurmanji-kurdiskans ortografi, fonologi och elementära morfosyntax med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi
  • läsa elementära texter på kurmanji-kurdiska med ett för en modersmålstalare begripligt uttal
  • ta ut satsdelar och analysera ordformer i elementära kurmanji-kurdiska texter med hjälp av lexikon
  • översätta enkla kurmanji-kurdiska skönlitterära texter till svenska.

Innehåll

Kursen behandlar kurmanji-kurdiskans skriftsystem, ljud- och formlära samt grundläggande syntax. Kursens syfte är vidare att ge grundläggande färdigheter i kurdiskt uttal, ortografi och grammatik, samt i översättning av elementära meningar till och från kurdiska och enkla skönlitterära texter från kurdiska till svenska.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och examinerande moment.

Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Examinationen består av tre moment

  1. godkänt på minst 50% av veckouppgifterna (betygsskala U/G/VG)
  2. löpande muntlig examination (betygsskala U/G/VG)
  3. skriftlig sluttentamen (betygsskala U/G/VG)

För G på delkursen krävs G på samtliga moment, för VG på delkursen krävs VG på samtliga moment.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med Kurdiska B (5KD201).

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin