Latin D

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LA405

Kod
5LA405
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Latin G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 september 2023
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Latin A, Latin B och minst 21 hp från Latin C inklusive delkursen Latinsk syntax och stilistik med översättningsövningar

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade insikter i det latinska språket från klassisk tid genom översättningsövningar och förbättrad beläsenhet i latinsk litteratur. Kursen avser även att ge förmåga att kombinera de kunskaper och färdigheter som förvärvats tidigare under utbildningen genom författandet av ett självständigt arbete (examensarbete).

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

  • aktivt behärska det klassiska latinets formlära, syntax och ordbildning samt redogöra för de viktigaste förändringarna i det senare romerska latinet samt i latinet under medeltid och i tidigmodern tid
  • behärska de grundläggande prosodiska reglerna i klassisk tid samt de viktigaste förändringarna på området i senare tiders latin samt behärska de versmått som förekommer i de lästa texterna
  • översätta de lästa texterna till svenska, analysera den grammatiska strukturen och redogöra för den historiska och litterära kontexten samt för den lästa textens språkhistoriska sammanhang
  • redogöra för den antika romerska litteraturen och de viktigaste verkens tradering
  • diskutera genusteoretiska problem i de lästa texterna
  • dokumentera sin förmåga att tillämpa en del av den klassiska filologins grundläggande metoder i ett självständigt arbete.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser:

Delkurs 1: Syntax och stilistik med översättningsövningar (6 hp)

Delkursen syftar till att ge en systematisk och fördjupad genomgång av det klassiska latinets syntax. Kortare texter av olika slag översätts från svenska till latin.

Delkurs 2: Prosakurs (5 hp)

Läses ca 100 sidor prosa. Av dessa bör ca 60 sidor vara hämtade från Seneca den yngres Epistulae morales och från Plinius den yngres brev. Resterande 40 sidor kan väljas från valfri period i samråd med examinator. Alla texter ska läsas med passande kommentarer.

Delkurs 3: Poesikurs (4 hp)

Läses ca 1000 vers poesi. Av dessa bör 400-500 vers vara hämtade från Vergilius (t.ex. Eclogae 1, 4, 9 och 10) och minst 200 från Horatius, medan resterande 300-400 vers kan väljas från valfri period i samråd med examinator. Alla texter ska läsas med passande kommentarer.

Delkurs 4: Självständigt arbete (15 hp)

Det självständiga arbetet utgörs av en uppsats av begränsat omfång (ca 15-30 sidor). Uppsatsen ska behandla en frågeställning av filologisk, språklig, litterär eller historisk art. Vid behandling av litterära och historiska frågeställningar ska arbetet basera sig på självständig tolkning av latinsk text.

Undervisning

Delkurs 1: Syntax och stilistik med översättningsövningar (6 hp)

Undervisningen sker i form av lektioner. Inför varje lektion förväntas studenterna översätta en kortare text till latin.

Delkurs 2: Prosakurs (5 hp)

Undervisning ges i mån av resurser. I övrigt läses litteraturen på egen hand med hjälp av kommentarer.

Delkurs 3: Poesikurs (4 hp)

Undervisning ges i mån av resurser. I övrigt läses litteraturen på egen hand med hjälp av kommentarer.

Delkurs 4: Självständigt arbete (15 hp)

Undervisningen sker i form av individuell handledning.

Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Examination sker muntligt, skriftligt och genom fortlöpande bedömning. För att betyget Väl godkänd ska åsättas hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 20 hp inom densamma.

Delkurs 1: Syntax och stilistik med översättningsövningar (6 hp)

Examination sker i form av skriftligt prov.

Delkurs 2: Poesikurs (5 hp)

Examination sker i form av muntligt slutprov.

Delkurs 3: Prosakurs (4 hp)

Examination sker i form av muntligt slutprov.

Delkurs 4: Självständigt arbete (15 hp)

Examination sker i form av ventilering och försvar av den egna uppsatsen, samt opposition av annan uppsats. Formen för det senare kan variera beroende på om aktuella uppsatser finns tillgängliga. Uppsatsen skrivs på engelska eller svenska. Ventilering sker på engelska eller svenska. Efter ventilering har studenten en med examinator överenskommen tid (normalt två-tre veckor) att inkomma med en slutversion av det självständiga arbetet, där de synpunkter som inkommit vid ventilering beaktats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin