Funktionell grammatik I

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LN232

Kod
5LN232
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 september 2023
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Lingvistik I, 7,5 hp, eller Grammatik för språkteknologer, 7,5 hp, eller motsvarande

Mål

Kursen syftar till att ge kunskap om strukturell variation i mänskliga språk och om hur syntaxen och morfologin interagerar med semantik och pragmatik i ett grammatiskt perspektiv på språket. Kursens fokus ligger på grammatiska konstruktioner i enkla satser.

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

  • redogöra för och exemplifiera funktionella förklaringar till morfosyntaktiska strukturer och kategorier
  • beskriva och analysera morfosyntaktiska strukturer i enkla satser utifrån ett funktionellt-deskriptivt perspektiv
  • jämföra morfosyntaktiska strukturer i olika språk
  • genomföra en enklare morfosyntaktisk studie av egenhändigt insamlat material.

Innehåll

Funktionell grammatik som teoretisk inriktning. Lexikon, ord och morfem. Enkla och komplexa satser. Argumentstruktur. Verbklasser. Grammatiska relationer och markering. Ordföljd. Tempus, aspekt och modalitet. Negation.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och examinerande moment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kursen har tre examinerande moment:

1. inlämningsuppgift (betygsskala U/G)

2. uppsats om en egen empirisk undersökning (U/G/VG)

3. muntlig redovisning av den empiriska undersökningen (betygsskala U/G)

Föreskrifter om de examinerande momenten föreligger vid kurstillfällets början.

För betyg G på kursen krävs G på samtliga moment, för betyg VG på kursen krävs VG på moment 2 och G på moment 1 och 3.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övergångsbestämmelser

Kursen ersätter den tidigare kursen Funktionell grammatik (5LN229) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin